Finanse i controlling
Tytuł
Zarządzanie kapitałem obrotowym a płynność finansowa przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XX
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron121
Nazwa Szkoły WyźszejAE Kraków
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2005
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-573-fc
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
WSTĘP
ROZDZIAŁ I
KAPITAŁ OBROTOWY I JEGO POMIAR
1. ISTOTA KAPITAŁU OBROTOWEGO
2.CYKL KAPITAŁU OBROTOWEGO
3. POZIOM I POMIAR KAPITAŁU OBROTOWEGO
4. ŹRÓDŁA POCHODZENIA KAPITAŁU OBROTOWEGO
ROZDZIAŁ II
PŁYNNOŚĆ FINANSOWA I CZYNNIKI JĄ KSZTALTUJĄCE
1.ISTOTA I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PŁYNNOŚĆ
2.STATYCZNE METODY BADANIA PŁYNNOŚCI
3.DYNAMICZNE METODY BADANIA PŁYNNOŚCI
4.INNE METODY POMIARU PŁYNNOŚCI
ROZDZIAŁ III
METODY BADANIA WPŁYWU KAPITAŁU OBROTOWEGO NETTO NA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ
1. KAPITAŁ A PŁYNNOŚĆ
2. ZAPOTRZEBOWANIE NA KAPITAŁ OBROTOWY
3. STRATEGIE ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM OBROTOWYM
4. STRATEGIE FINANSOWANIA AKTYWÓW OBROTOWYCH
ROZDZIAŁ IV
BADANIE ZAPOTRZEBOWANIA NA KAPITAŁ OBROTOWY NA PRZYKŁADZIE JEDNOSTKI
1.CHARAKTERYSTYKA BADANEJ JEDNOSTKI
2.ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWO - KAPITAŁOWEJ BADANEJ JEDNOSTKI
3.POMIAR PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ
4.KSZTAŁTOWANIE SIĘ KAPITAŁU OBROTOWEGO BADANE JEDNOSTKI
5.ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY KAPITAŁEM OBROTOWYM A PŁYNNOŚCIĄ
ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI

Wstęp
Wraz ze zmiana ustrojową, jaka dokonała się w Polsce zmieniły się warunku funkcjonowania przedsiębiorstw. Gospodarka rynkowa jest gospodarka pieniężną. Wszelkie zdarzenia i procesy zachodzące w tej gospodarce pozostają pod bezpośrednim bądź pośrednim wpływem pieniądza. Dotyczy to zarówno ujęcia makroekonomicznego- czyli całokształtu gospodarki jak i mikroekonomicznego ograniczonego do poszczególnych firm i instytucji. Pieniądz warunkuje i determinuje działalność przedsiębiorstw cel jaki stawiają sobie przedsiębiorstwa tez ma wymiar pieniężny. Wyniki gospodarcze uzyskiwane przez dane jednostki są w decydującym stopniu uzależnione od jakości procesów zarządzania. Istotnym składnikiem zarządzania firma jest w dzisiejszych czasach zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa. Spotyka się, bowiem na rynku firmy, które mimo osiąganych zysków zmuszone sa likwidować sa działalność powodu problemów finansowych braku wypłacalności.

Utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie zdeterminowane jest w znacznym stopniu poziomem i strukturą kapitału obrotowego. Zbyt niski poziom kapitału obrotowego grozi utratą płynności, z kolei zbyt wysoki jego poziom może powodować powstawanie nieuzasadnionych kosztów kapitału finansującego majątek obrotowy lub kosztów tak zwanych utraconych korzyści, jeżeli majątek obrotowy finansowany jest kapitałami własnymi.

W niniejszej pracy starano się omówić podstawowe zagadnienia dotyczące zarządzania płynnością finansowa oraz zasadniczego jej aspektu mianowicie zarządzania kapitałem obrotowym, które polega na kształtowaniu poziomu i struktury części majątku obrotowego finansowanej kapitałem własnym i zobowiązaniami długoterminowymi.

Celem pracy jest ukazanie różnych metod pomiaru i zarządzania kapitałem obrotowym przedsiębiorstwa oraz jego związku z płynnością finansową. Prawidłowe zarządzanie kapitałem obrotowym determinuje poziom płynności finansowej - jednostki stwierdzenie to stanowi główną tezę pracy. Cel pracy oraz jej główna teza zdeterminowały układ i strukturę pracy.

Praca składa się z czterech rozdziałów , z których trzy są rozdziałami teoretycznymi czwarty zaś stanowi podsumowanie badań empirycznych.

Rozdział pierwszy w prowadza w zagadnienia dotyczące kapitału obrotowego. Przybliża pojęcia oraz sposoby i metody jego ustalania. Próbuje również zwrócić uwagę na źródła pokrycia oraz zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

Rozdział drugi przybliża czytelnikowi pojecie płynności, jej istotę oraz czynniki ją kształtujące. W rozdziale tym zostały zaprezentowane metody pomiaru płynności, zarówno statyczne ? stosowane w większości przedsiębiorstw - których ustalanie opiera się sprawozdanie finansowe w postaci bilansu, jak i mniej popularne ? dynamiczne oparte na sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych.

W rozdziale trzecim próbuje się ukazać wzajemne zależności zachodzące pomiędzy omówionymi wcześniej pojęciami ? kapitałem obrotowym oraz płynnością finansową. W rozdziale tym zastały także omówione podstawowe strategie zarządzania zarówno kapitałem obrotowym jak i środkami obrotowymi przedsiębiorstwa.

Rozdział czwarty stanowi studium praktyczne oparte na badaniach firmy z zakresu budownictwa drogowego ? jednak ze względu na życzenie zarządu badanej jednostki dane dotyczące nazwy oraz siedziby firmy zostały utajnione. W rozdziale tym przeprowadza się badania dotyczące płynności oraz kapitału obrotowego jednostki ich poziomu oraz wzajemnych zależności. W badaniach tych wykorzystuje siadane w postaci rachunku wyników, bilansu, informacji dodatkowej oraz cash flow otrzymanych od przedsiębiorstwa. Oryginalne sprawozdania zostały dołączone do pracy w postaci załączników.

Pracę kończą wnioski końcowe wynikające z przeprowadzonych badań oraz części teoretycznej.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com