Finanse i controlling
Tytuł
Kontrola podatkowa jako element polityki fiskalnej
Podtytuł-
AutorKRUK ARKADIUSZ
Liczba stron64
Nazwa Szkoły WyźszejWyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2001
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-520-fc
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis Treści

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. GENEZA I ZAKRES POLITYKI FISKALNEJ.5
1. Pojęcie polityki fiskalnej
2. Funkcje polityki fiskalnej
2.1. Redystrybucyjna
2.2 . Alokacyjna
2.3. Stabilizacyjna
ROZDZIAŁ II. POJĘCIE KONTROLI W ŚWIETLE LITERATURY
1. Pojęcie kontroli
2. Kontrola jako faza cyklu działania zorganizowanego i jako funkcja kierownicza (zarządzania)
3. Typy, rodzaje oraz proces kontroli
4. Warunki sprawności działań kontrolnych
5. Metody działalności kontrolnej
6. Kryteria kontroli finansowej
ROZDZIAŁ III. KONTROLA PODATKOWA JAKO JEDNO Z ZADAŃ WYKONYWANYCH PRZEZ ORGANY PODATKOWE
1. Rola i miejsce urzędów skarbowych w administracji skarbowej
2. Forma organizacyjno - prawna urzędów skarbowych.
3. Wykonywanie kontroli podatkowej przez urzędy skarbowe
4. Prawa i obowiązki stron postępowania kontrolnego
ROZDZIAŁ IV. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI
1. Protokół z przebiegu kontroli
2. Zastrzeżenia kontrolowanego do protokołu
3. Wielkość i struktura zatrudnienia w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu.
2. Ilość przeprowadzonych postępowań kontrolnych w latach 1995 - 1998
3. Analiza skuteczności działania w praktyce
4. Efektywność kontroli
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW I TABEL

Wstęp
Kontrola w ujęciu funkcjonalnym oznacza porównywanie stanu faktycznego ze stanem pożądanym i wyciąganie ze stwierdzonych różnic, określonych przepisami prawa konsekwencji. Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie w jaki sposób podatnicy wywiązują się z obowiązków nałożonych przez przepisy materialnego prawa podatkowego.

Organ podatkowy, przy sprawnym systemie gromadzenia i wykorzystywania materiałów uzyskuje ogólny obraz działalności podatnika, co pozwala na szybką reakcję w przypadku występowania nieprawidłowości. Trzeba podkreślić, że nieprawidłowości w stosowaniu polskiego prawa podatkowego są zjawiskiem bardzo powszechnym. Najczęściej wynikają z niejasnych, skomplikowanych trudnych do zrozumienia przepisów tego prawa. Może wystąpić także inna przyczyna przekazywania do budżetu państwa wpływów w zbyt niski wysokości- mianowicie, nadmierny fiskalizm, co również nie jest obce "polskiemu podatnikowi". Ponadto, trzeba sobie zdać sprawę i z tego, że nawet w najdoskonalszym systemie podatkowym zdarzają się zawsze "przecieki" przedmiotu opodatkowania przez "oczka sieci", jaką stara się zapiąć administracja podatkowa, aby przedmiot ten uchwycić. Tym wszystkim nieprawidłowym zjawiskom przeciwdziałać i zapobiegać powinna kontrola podatkowa. Dla realizacji tego zadania potrzebna jest dobrze wykształcona i posiadających praktykę zawodową kadra pracowników zatrudnionych w urzędach skarbowych.

Przedmiotem niniejszej pracy jest pokazanie sposobu realizowania kontroli podatkowej oraz zasad prawnych w oparciu o które ona funkcjonuje. Dla zrealizowania postawionego celu wykorzystano materiały pokontrolne z Urzędu Skarbowego w Rawiczu, za lata 1995 - 1998. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały poświęcone zostały zagadnieniom ogólnym z zakresu polityki fiskalnej oraz kontroli. Przedstawiono w nim rodzaje polityki fiskalnej oraz pojęcie kontroli w różnych aspektach.. Omówiono metody czynności kontrolnych oraz warunki sprawności tych działań. W rozdziale trzecim ukazana została rola i miejsce urzędu skarbowego na tle całej administracji skarbowej W rozdziale czwartym scharakteryzowano badaną jednostkę pod względem zatrudnienia i przygotowania do pracy. Przedstawiono przede wszystkim ustalenia poczynione w toku kontroli oraz dokonano oceny efektywności kontroli Literatura z zakresu kontroli podatkowej jest ogólnie dostępna. Przy pisaniu pracy korzystano z wielu pozycji bibliograficznych, artykułów z czasopism fachowych, aktów normatywnych oraz z dokumentów i informacji uzyskanych w Urzędzie Skarbowym w Rawiczu.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com