Finanse i controlling
Tytuł
Metodyka oceny kondycji ekonomiczno - finansowej firmy Hoga.pl S.A.
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron95
Nazwa Szkoły WyźszejWyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Katowice
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2003
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-155-fc
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis treści

WSTĘP
ROZDZIAŁ I
1. ISTOTA I ZNACZENIE ANALIZY EKONOMICZNO - FINANSOWEJ W ŚWIETLE LITERATURY PRZEDMIOTU
1.1. Istota i przedmiot analizy ekonomiczno - finansowej
1.2. Zakres analizy ekonomiczno - finansowej i jej klasyfikacja rodzajowa
1.3. Analiza finansowa narzędziem zarządzania finansami firmy
1.4. Źródła analizy finansowej w przedsiębiorstwie
1.4.1. Bilans
1.4.2. Rachunek wyników
1.4.3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
1.4.4. Informacje dodatkowe
1.5. Metodyka analizy ekonomiczno - finansowej
1.5.1. Metody wnioskowania naukowego
1.5.2. Metoda porównań i jej odmiany
1.5.3. Metody przyczynowej oceny zjawisk ekonomiczno - finansowych
1.5.4. Metody analizy wskaźnikowej w ocenie kondycji firmy ze szczególnym uwzględnieniem piramidalnego podejścia w analizie
ROZDZIAŁ II
2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KONDYCJĘ EKONOMICZNO - FINANSOWĄ FIRMY
2.1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa - misja i cele strategiczne
2.2. Makrootoczenie i otoczenie konkurencyjne firmy
2.3. Wstępna analiza bilansu w układzie pionowym i poziomym
2.3.1. Struktura majątkowa i czynniki ją determinujące
2.3.2. Struktura kapitałowa i czynniki ją determinujące
2.3.3. Struktura kapitałowo - majątkowa a zasady finansowania (złota reguła finansowa i złota reguła bilansowania)
2.4. Analiza syntetyczna wyniku finansowego w oparciu o analizę rachunku zysków i strat
2.4.1. Analiza porównawcza oparta na wzorcowych układach nierówności wskaźników
2.4.2. Analiza przyczynowa wyniku finansowego
2.5. Wpływ struktury majątkowo - kapitałowej na ogólną sytuację finansową firmy
ROZDZIAŁ III
3. OCENA WSKAŹNIKOWA KONDYCJI EKONOMICZNO - FINANSOWEJ FIRMY
3.3. Systemy wskaźników oceny sytuacji finansowej firmy
3.1.1. Analiza płynności finansowej
3.1.2. Ocena sprawności działania przedsiębiorstwa
3.1.3. Analiza i ocena stopnia zadłużenia przedsiębiorstwa
3.1.4. Wykorzystanie podejścia piramidalnego w analizie rentowności firmy - model Du Ponta
3.1.5. Syntetyczna ocena kondycji ekonomiczno - finansowej firmy za pomocą modelu piramidalnego ZVEI
3.2. Badanie zakłóceń w sytuacji ekonomiczno - finansowej firmy za pomocą modelu Altmana
3.3. Metoda SWOT podstawą formułowania i wyboru ogólnej strategii rozwoju firmy
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

WSTĘP W warunkach gospodarki rynkowej efektywne gospodarowanie wymaga podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Wiadomo bowiem, że bez prawidłowego dysponowania posiadanymi zasobami rzeczowymi i ludzkimi firma nie jest w stanie podtrzymać swojej działalności na rynku. Poza niezbędnymi działaniami marketingowymi jakie jednostka musi przeprowadzić w warunkach wolnej konkurencji, podstawową rzeczą jest jej finansowe zabezpieczenie. To ono gwarantuje kontynuację działalności stwarzając warunki dalszego rozwoju. Głównym celem niniejszego opracowania jest ukazanie procesu zastosowania analizy finansowej jako jednego z podstawowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem.

Przedstawione w niniejszej pracy zasady i metody oceny efektywności finansowej przedsiębiorstw poprzedzono sformułowaniem podstawowych kryteriów, przez pryzmat których taka ocena jest dokonywana w warunkach gospodarki rynkowej. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakończenia, spisów tabel i wykresów oraz bibliografii.

W rozdziale I o charakterze teoriopoznawczym wyjaśniono pojęcie i istotę analizy finansowej. Określono jej odbiorców oraz źródła informacji na potrzeby analizy finansowej. W tej części pracy zawarto również charakterystykę metod analizy ekonomiczno - finansowej.

Rozdział II potraktowano jako rezultat badań empirycznych przeprowadzonych w firmie HOGA.PL S.A. Na wstępie opisano badaną jednostkę, jej działalność i cele strategiczne, misję oraz określono otoczenie konkurencyjne. W trzecim podrozdziale przeprowadzono wstępną analizę bilansu. W podrozdziale czwartym skoncentrowano się na analizie rachunku zysków i strat, zaś w piątym określono wpływ struktury majątkowo - kapitałowej na ogólną sytuację finansową firmy.

W rozdziale III - badawczym, położono ciężar gatunkowy na analizie wskaźnikowej firmy. Przedostatnią część opracowania poświęcono badaniu zakłóceń sytuacji ekonomiczno - finasowej firmy za pomocą modelu J. Altmana. Natomiast w ostatniej części pracy dokonano wyboru ogólnej strategii rozwoju firmy HOGA.PL za pomocą analizy SWOT.

W zakończeniu zawarto konkluzje wynikające z rozdziału ogólnego i badań empirycznych przeprowadzonych w rozdziale II i III<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com