Finanse i controlling
Tytuł
Venture capital a małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron107
Nazwa Szkoły WyźszejWydział Nauk Ekonomicznych
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2002
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-85-fc
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
SPIS TREŚCI

Wstęp. str. 4
I. Pojęcie małych średnich przedsiębiorstw.
Czym jest Venture Capital? .str. 6
1.1. Definicja venture capital. str. 6
1.1.1. Interpretacja pojęcia venture capital.str. 6
1.1.2. Fundusze venture capital.str. 7
1.1.3. Pojęcie rynku venture capital .str. 11
1.2. Podstawy prawne działania funduszy venture capital .str. 11
1.3. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa - problematyka w jednoznacznym zdefiniowaniu pojęcia oraz ich znaczenie dla gospodarki. .str. 16
1.4. Historia venture capital. .str. 20
II. Sposoby wprowadzania kapitału venture capital do małych i średnich przedsiębiorstw oraz korzyści wynikające z tego. .str. 24
2.1. Zasady działania funduszy venture capital. str. 24
2.1.1 Fazy wprowadzania venture capital do przedsiębiorstwa.str. 25
2.1.2 Przebieg procesu inwestowania venture capital.str. 29
2.1.3 Rodzaje funduszy venture capital.str. 31
2.2. Podstawowe korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw wynikające
z venture capital. str. 32
2.3. Wspieranie rozwoju rynku venture capital przez władze publiczne.str. 35
2.4. Inne formy wspierania małej i średniej przedsiębiorczości.str. 40
2.5. Fundusze venture capital działające w Polsce. .str. 48
III. Venture capital w aspekcie makroekonomicznym. .str. 60
3.1. Napływ kapitału, a rozwój gospodarczy Polski.str. 60
3.2. Venture capital w Polsce, a w Unii Europejskiej. str.65
3.3. Analiza przedsiębiorstw korzystających z venture capital pod kontem
sektora działalności.str. 73
IV. Perspektywy rozwoju venture capital w Polsce. str. 77
4.1. Przekształcenia w Narodowych Funduszach Inwestycyjnych.str. 77
4.1.1. Restrukturyzacja przedsiębiorstw,
w ramach programu NFI. str. 82
4.2. Venture capital jako główna siła napędzająca gospodarkę USA.str. 88
4.3. Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.str. 91
4.4. Programy i fundusze przyczyniające się do rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w ostatniej dekadzie XX wieku.str. 96
Zakończenie. str. 104
Bibliografia. str. 107

Wstęp
Na polskiej scenie instrumentów finansowych fundusze inwestycyjne venture capital obserwujemy od niedawna, mimo że na rynkach krajów rozwiniętych, instytucje tego typu istnieją już kilkadziesiąt lat. W prawdzie instytucjonalizacja zjawiska, jakim jest venture capital, nastąpiła dopiero po drugiej wojnie światowej, jednakże śmiało można powiedzieć,
że istniało ono od zawsze - wynalazki oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zawsze wymagało dużych nakładów finansowych i zawsze były to przedsięwzięcia ryzykowne.

Mało znana w Polsce metoda finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, jaką jest venture capital, może okazać się niezmiernie znacząca dla rozwoju polskiej gospodarki. Obecnie nie trzeba chyba już nikomu udowadniać, jakie znaczenie dla gospodarki ma mała
i średnia przedsiębiorczość. Niewiele jednak osób zdaje sobie sprawę, jaką rolę mogą odegrać w Polsce fundusze typu venture capital. Przede wszystkim są one dla przedsiębiorstw ważnym źródłem kapitału właścicielskiego oraz menedżerskiego know - how. Fundusze venture capital mogą przyczynić się do zwiększenia udziału menedżerów prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw oraz do uatrakcyjnienia polskiego rynku kapitałowego, poprzez wprowadzanie do obiegu giełdowego przedsiębiorstw, w których obejmą udziały.

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie venture capital, jako nowego instrumentu finansowego, będącego jednocześnie formą aktywnego wspierania małej i średniej przedsiębiorczości. Niniejsza praca ma również kila bardziej szczegółowych celów.
Praca składa się z czterech rozdziałów, z których każdy porusza inny obszar tematów wiążących się z venture capital.
Pierwszy rozdział, ma przede wszystkim, za zadanie przybliżenie czytelnikowi, czym tak naprawdę jest i na czym dokładnie polega venture capital oraz przedstawienie jego historii, zasad na jakich funkcjonuje w Polsce oraz zaprezentowanie środowiska jego oddziaływań
- małej i średniej przedsiębiorczości.
Kolejny rozdział, poświęcony jest zagadnieniom związanym z funkcjonowaniaem instytucji pośredników finansowych typu venture capital, procesu inwestowania kapitału
w wybrane przedsięwzięcia oraz ogólnego zaangażowania się funduszu w wybrany projekt. Kolejna część tego rozdziału poświęcona jest korzyściom płynącym z venture capital dla small business'u oraz jego niemałe znaczeniu dla gospodarki i wiążącemu się z tym tematem, zagadnieniu wspierania rozwoju rynku venture capital przez władze publiczne. Venture capital nie jest jedynym sposobem wspierania MSP w naszym kraju, w związku z tym, w rozdziale tym znalazło się również wprowadzenie do przedstawienia innych form pomocy małym
i średnim firmom na przykładzie Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości działającego
w moim rodzinnym mieście. Temat wspierania i perspektyw rozwoju MSP w Polsce został szerzej omówiony w rozdziale czwartym.
Trzeci rozdział jest rozszerzeniem tematu korzyści płynących dla gospodarki, płynących z inwestycji typu venture capital. Przedstawione są również rynki venture capital, krajów Europy Zachodniej, gdzie vc jest już dojrzałym instrumentem finansowym. Polska nie ma tak bogatej praktyki z venture capital, jak Francja czy wielka Brytania, ale przez te kilka lat zebraliśmy już pewne swoje doświadczenia. Ostatnią część tego rozdziału stanowi analiza, pod względem prowadzonej działalności, przedsiębiorstw z udziałami venture capital.

Często spotyka się opinię, iż Narodowe Fundusze Inwestycyjne są polskimi venture capital lub w niedługim czasie takimi się staną. Ostatnia część pracy poświęcona jest prezentacji NFI oraz zachodzących w nich zmian. Ponieważ głównym zadaniem NFI jest restrukturyzacja gospodarki w dalszej części poruszony zostanie temat perspektyw rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, jako jednego z ważniejszych czynników rozwoju naszej gospodarki. W celu uzasadnienia wagi jaką przypisuję się MSP w gospodarce, zostanie przedstawiony przykład gospodarki amerykańskiej i znaczenia venture capital dla jej rozkwitu oraz kontynuacja form wspierania MSP w naszym kraju, jako ważnego elementu w dążeniu do rozwoju polskiej gospodarki.

Niniejsza praca napisana została w oparciu o publikacje książkowe, artykułu prasowe, prace publikowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz publikacje czy materiały (często nigdzie nie publikowane) udostępniane przez Ministerstwo Gospodarki, Agencję Inwestycji Zagranicznych, się działalności venture capital i w końcu materiały zebrane od głównych bohaterów pracy - funduszy venture capital, działających na terenie Polski. Zdaje sobie sprawę, iż nie wszystkie z przedstawionych w pracy badań są najnowszymi wynikami, lecz należy zaznaczyć, że publikacje i badania, nad omawianym przeze mnie zjawiskiem, są niezmiernie skromne, gdyż jest to temat stosunkowo młody dla rzeczywistości naszej gospodarki<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com