Zarządzanie informacją i technologie informatyczne
Tytuł
Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron198
Nazwa Szkoły WyźszejAE w Krakowie
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2000
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-115-ziti
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Praca została oceniona na 5+ (na poziomie consultingu). Zaprezentowano techniki informacyjne i komunikacyjne w firmie (SIK, obieg informacji, Internet, handel elektroniczny, hurtownie danych). Jest wiele schematów, tabel, rysunków oraz 68 poz. literatury.

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Istota i znaczenie informacji oraz komunikacji w przedsiębiorstwie.
1.1. Definicja, rodzaje i źródła informacji.
1.2. Cele oraz funkcje systemu informacyjnego.
1.3. Istota i formy komunikowania się w firmie.
1.4. Komunikowanie się w organizacjach.
1.5. Wiedza jako zastosowanie informacji w praktyce.
2. Zarządzanie systemem informacji.
2.1. Miejsce systemu informacyjnego w systemie zarządzania.
2.2. Rola technologii informacyjnych w zarządzaniu strategicznym.
2.3. Systemy informacji menedżerskiej.
2.4. Formułowanie strategii informacyjnej w firmie.
2.5. Planowanie systemu komunikacji w firmie.
3. Analiza obszarów systemu informacji i komunikacji w firmie.
3.1. Organizacja obiegu informacji w firmie.
3.2. Ustalanie potrzeb informacyjnych w przedsiębiorstwie.
3.3. System informacyjny a system informatyczny w firmie.
3.4. Wykorzystanie komputerowej sieci lokalnej w procesie informacji.
3.5. Sieć globalna - Internet - jako źródło informacji nowoczesnej firmy.
3.6. Wykorzystanie nowoczesnych technik w procesie informacji.
4. Metodyczne zagadnienia pracy.
4.1. Cele badań i przyjęte hipotezy badawcze.
4.2. Zastosowane metody badań.
4.3. Charakterystyka obszaru badań.
5. Techniki informacji i komunikacji w firmie.
5.1. Analiza SWOT oraz analiza potrzeb informacyjnych firmy.
5.2. Obieg dokumentów w systemie informatycznym w przedsiębiorstwie.
5.3. Analiza metod komunikacji w firmie.
5.4. Analiza przepływu informacji w systemie komputerowym w firmie.
5.5. Organizacja sieci lokalnej w przedsiębiorstwie.
5.6. Wykorzystanie Internetu w spółce.
5.7. Zabiegi usprawniające system informacji w firmie.
Podsumowanie
Bibliografia
Spis ilustracji
Spis tablic

Wstęp
"Potrzebne są dwie rzeczy, by prowadzić udany biznes. Jedną z nich są ludzie. Druga to informacja".

Informacja bowiem staje się coraz ważniejszym zasobem każdego podmiotu gospodarczego. Stanowi - obok zasobów materialnych i ludzkich - strategiczny zasób przedsiębiorstwa. W każdym podmiocie gospodarczym, procesy komunikowania i informowania służą dostosowaniu jego funkcjonowania do warunków wewnętrznych i zewnętrznych. W wielu firmach, działających na rynku wysokiej konkurencji w zarządzaniu znaczenia nabiera prawidłowo funkcjonujący i sprawnie działający system informowania i komunikowania.

Informacja jest podstawą działań operacyjnych a także strategii długofalowych. Należy ją odpowiednio pozyskiwać, przechowywać, rozdzielać, tzn. gospodarować informacją.

W pracy skoncentrowano się na zagadnieniach informacji i komunikacji w firmie w ogóle oraz w badanym przedsiębiorstwie. Problem ten jest istotny i ważny w obecnej rzeczywistości dla każdej firmy, której kierownicy chcą szybko i skutecznie podejmować decyzje w oparciu o system informacyjny.

Celem pracy jest zaprezentowanie technik informacyjnych i sposobów komunikowania się w firmie. Zadaniem autorki jest ukazanie znaczenia sprawnie funkcjonującego systemu informacyjnego. Zawartość tej pracy powinna również uświadomić przedsiębiorcy, jak ważne jest skuteczne komunikowanie się. Kierownicy przecież poświęcają komunikowaniu się przeważającą część czasu - za pomocą tego problemu realizuje się właśnie funkcje planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania.

W pierwszym rozdziale pracy omówiono ogólne pojęcia związane z komunikacją i informacją w firmie. Przedstawiono formy komunikacji a także źródła i rodzaje informacji. W dalszej części rozdziału przedstawiono formy a także rodzaje komunikowania się w organizacji.

Rozdział drugi opisuje zagadnienia systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie. Ważnym tematem jest tu ukazanie systemu informacyjnego jako narzędzia realizacji strategii firmy. Przedstawiono systemy informowania kierownictwa. Zaprezentowano strategię zarządzania informacją i planowanie komunikacji w firmie.

Trzeci rozdział, poświęcono na zaprezentowanie technik informacyjnych w przedsiębiorstwie. Przedstawiono obieg informacji w firmie. Podkreślono ważność wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie informacji. Szczegółowo opisano korzyści, jakie niesie ze sobą Internet dla firmy a także sieci lokalne, hurtownie danych czy handel elektroniczny. W części czwartej przedstawiono cel pracy oraz przyjęte hipotezy badawcze oraz metody pozyskiwania informacji dla potrzeb niniejszej pracy.

Charakterystyka technik informacyjnych, wykorzystywanych w badanej firmie, schemat obiegu informacji, analiza przepływu informacji w systemie komputerowym, źródła informacji w omawianej spółce oraz sposób usprawnienia systemu informacji i komunikacji stanowią treść ostatniego, czwartego rozdziału.

Jedną z najważniejszych kwestii poruszanych w opracowaniu jest ważność sprawnie funkcjonującego systemu informacyjnego, gdyż zaspokaja on potrzeby informacyjne przedsiębiorstwa. System ten stanowi główne źródła istotnych informacji, usprawniając wykonanie działań kształtujących bieżącą sytuację przedsiębiorstwa oraz dalszy jego rozwój. Systemy informacyjne pomagają również w komunikacji między kadrą zarządzającą a pracownikami firmy. Szybszy obieg informacji gwarantuje szybsze dotarcie do klienta, a przedsiębiorstwo z prawidłowym systemem informatycznym ma szanse szybkiego rozwoju i wygrania z konkurencją na rynku.

W pracy wykorzystano wiele interesujących pozycji literatury oraz czasopism. W szerokim zakresie przydatny okazał się również Internet - najbardziej obszerne źródło informacji. Praca może pomóc przy opracowywaniu kompletnego systemu informacyjnego, wskazać ważne elementy tego systemu w małej czy średniej firmie.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com