Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tytuł
Szkolenia pracowników w organizacji. Etapy, instrumenty i rezultaty
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron102
Nazwa Szkoły WyźszejWyższa Szkoła Biznesu - National Louis University
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2003
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-704-zzl
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis Treści

WPROWADZENIE
ROZDZIAŁ I. SZKOLENIA JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
1. ROLA FUNKCJI SZKOLENIA PRACOWNIKÓW
2. ISTOTA, CELE I RODZAJE SZKOLEŃ
2.1. Rodzaje i formy szkolenia
2.2. Metody i techniki szkolenia
3. KONCEPCJA ORGANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ
ROZDZIAŁ II. ELEMENTY SYSTEMU SZKOLEŃ W ORGANIZACJI
1. IDENTYFIKACJA POTRZEB SZKOLENIOWYCH (IPS)
2. PLANOWANIE I PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ
2.1. Cele i hierarchia ważności szkoleń
2.2. Uczestnicy szkoleń
2.3. Ustalenie formy, treści i metody szkoleń
2.4. Harmonogram szkoleń
3. REALIZACJA PROGRAMU SZKOLEŃ
3.1 Wybór firmy szkoleniowej
3.2. Realizacja szkolenia i jego efekty
4. OCENA EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ
4.1. Proces oceny
4.2. Podmioty dokonujące oceny
4.3. Poziomy oceny szkolenia
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA PSPW SP. Z O.O.
1. OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE
2. ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PSPW SP. Z O.O.
3. POLITYKA JAKOŚCI
4. OBECNA SYTUACJA SPÓŁKI
ROZDZIAŁ IV. SYSTEM SZKOLEŃ PRACOWNICZYCH W PSPW SP. Z O.O.
1. ZASOBY LUDZKIE PSPW SP. Z O.O.
2. SYSTEM SZKOLEŃ W PSPW SP. Z O.O.
2.1.Powstawanie potrzeb szkoleniowych
2.2. Opracowywanie i zatwierdzanie planów szkoleń
2.3. Realizacja szkoleń
2.4. Badanie rezultatów i ocena szkoleń
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW
SPIS WYKRESÓW
ZAŁĄCZNIKI

WPROWADZENIE
W ostatnim czasie przedsiębiorstwa zaczęły zwracać coraz większą uwagę na szkolenia pracowników, dostrzegając w korzyściach, jakie mogą za sobą nieść szansę na rozwój i zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku. Dlatego też zaczęto uwzględniać potrzebę kształcenia pracowników w planach strategicznych a co dużo ważniejsze przestano uważać pracowników jedynie za źródło kosztów. Zauważono bowiem, że pracownicy przedsiębiorstwa to cenny zasób, w który należy inwestować, by mógł się rozwijać i przynosić zyski. Inwestowanie w pracownika może przyjąć formę szkolenia. Natomiast niewątpliwe korzyści szkoleń powinny być zwrotem z tej inwestycji. Wiadomo jednak, że inwestycje nie zawsze przynoszą oczekiwany zwrot. Dlatego też, aby system szkoleń był efektywny musi być spójny z misją i strategią firmy, uwzględniać potrzeby organizacji, grup pracowników i jednostek. Powinien być przemyślany i dobrze zaplanowany. W tworzenie takiego systemu powinni być zaangażowani pracownicy każdego szczebla organizacyjnego a jednocześnie każdego z tych pracowników system szkoleń obejmować powinien.

Inspiracją do napisania niniejszej pracy były obserwacje zmian zachodzących w polskich przedsiębiorstwach. Trudno nie zauważyć, że coraz więcej firm szkoli swych pracowników korzystając z usług znanych firm szkoleniowych, organizując szkolenia w specjalnych ośrodkach szkoleniowych, wysyłając pracowników na drogie studia podyplomowe bądź MBA. Pracownicy tych firm często traktują uczestnictwo w takich szkoleniach jako wyróżnienie, co staję się bodźcem motywacyjnym. Niektórzy twierdzą, że organizowanie drogich sesji szkoleniowych jest stratą pieniędzy, ale menedżerowie tych firm wiedzą, że to jest inwestycja, która na pewno przyniesie zwrot. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie tematyki szkoleń pracowników oraz przedstawienie budowy efektownego systemu szkoleń poprzez analizę literatury na ten temat oraz przez jej zilustrowanie przykładem.

Pierwszy rozdział ma za zadanie przybliżyć temat szkolenia pracowników poprzez przedstawienie ich miejsca w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz wskazanie istoty, celów i rodzajów szkoleń. W rozdziale tym omówione zostały rodzaje, formy, metody i techniki szkolenia pracowników. Na koniec rozdziału przybliżona została koncepcja organizacji uczącej się.

Drugi rozdział w całości poświęcony został elementom efektywnego systemu szkoleń w organizacji. Elementy te są zarazem etapami budowy systemu szkoleń i obejmują one: rozpoznanie i analizę potrzeb szkoleniowych, planowanie i projektowanie szkoleń, implementację zaplanowanych szkoleń oraz ocenę ich efektywności.

Rozdział trzeci jest charakterystyką firmy Polski Serwis Płynów Wiertniczych Sp. z o.o., na przykładzie której zobrazowany zostanie system szkoleń. W rozdziale tym przedstawiono ogólne informacje o firmie, zakres działalności i świadczone przez nią usługi, prowadzoną politykę jakości oraz obecną sytuację.

Rozdział czwarty dotyczy systemu szkoleń w Polskim Serwisie Płynów Wiertniczych Sp. z o.o. i zawiera informacje o zasobach ludzkich Spółki oraz o realizowanym przez nią systemie szkoleń. Rozdział ten wieńczy ocena tego systemu<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com