Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tytuł
Płaca jako środek motywacji
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron80
Nazwa Szkoły Wyźszej-
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2000
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-255-zzl
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis treści

WSTĘP

ROZDZIAŁ I: ZNACZENIE I ROLA MOTYWACJI.
1. Istota motywacji.
2. Rodzaje motywacji.
3.Narzędzia motywacji.
4. Psychologiczne ujęcie motywacji.
5. Ekonomiczne ujęcie motywacji.
6. Podsumowanie.


ROZDZIAŁ II: PŁACA - WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ.
1. Istota wynagrodzenia za pracę.
2. Płacz jako kategoria ekonomiczna.
2.1. Istota płacy.
2.2. Funkcje płacy.
2.3. Formy i rodzaje płac.
3. System wynagradzania za pracę.
3.1. Taryfikator i tabele płac zasadniczych.
3.2. Płace uzupełniające.
4. Podsumowanie.


ROZDZIAŁ III: POZIOM I STRUKTURA PŁAC - ANALIZA EMPIRYCZNA.
1. Charakterystyka badanego przedsiębiorstwa.
2. Struktura płac.
2.1. Określenie prawidłowości konstrukcji tabeli płac zasadniczych z motywacyjnego punktu widzenia.
2.2. Kategoria zaszeregowania a wykształcenie i staż pracy.
2.3. Struktura płac pracowników na stanowiskach robotniczych według kategorii zaszeregowania.
2.4. Struktura płac pracowników na stanowiskach robotniczych wykonujących jednakowe czynności.
2.5. Struktura płac pracowników na stanowiskach robotniczych według wykształcenia.
2.6. Struktura płac pracowników na stanowiskach robotniczych według stażu pracy.
2.7. Struktura płac pracowników na stanowiskach związanych z systemem awansu.

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

WSTĘP
W okresie przeobrażania polskiej gospodarki w system rynkowy wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami utrudniającymi im dążenia do wyrobienia sobie pozycji, utrzymania się bądź zaistnienia na rynku. Mogą to osiągnąć wygrywając "batalię o klientów" z innymi, konkurencyjnymi przedsiębiorstwami.
Wśród wyróżników konkurencyjności jest między innymi marka i jakość produktów lub wykonywanych usług oraz efektywność ich wykonywania. Przy zastosowaniu zbliżonych technologii produkcji bądź technik wykonywania usług wpływ na te wyróżniki może mieć czynnik, którym jest dobrze zorganizowany, wyszkolony i odpowiednio umotywowany personel.
Właśnie motywowaniu pracowników kierownictwo każdego przedsiębiorstwa winno poświęcić sporo uwagi. Kierownicy, którzy umieją dobrze pobudzić swoich podwładnych do wykazania i wykorzystania ich kwalifikacji mogą szybciej i sprawniej wykonywać działania przybliżające osiąganie celów organizacji.
Wynagrodzenia, a w szczególności płace, są najbardziej uniwersalnym instrumentem pobudzania pracowników. Uniwersalizm ten wynika z faktu, iż "pieniądze są wymiernym i oczywistym czynnikiem oczekiwań pracowniczych oraz łatwo definiowanym korelatem sytuacji pracy" [6, s.16].
Podjęta w pracy problematyka jest istotna, ponieważ w obecnym czasie, w Polsce, gdzie społeczeństwo jest raczej ubogie, właśnie przy pomocy płac można wpływać na pracowników, aby wydatkowali więcej wysiłku dla osiągania celów swoich i organizacji.
Zadaniem pracy jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy płaca spełnia swą rolę jako instrument zachęcania pracowników, co wynika z motywacyjnej funkcji, do podejmowania działań umożliwiających z jednej strony realizację celów przedsiębiorstwa, a z drugiej strony zachęcać do podnoszenia kwalifikacji. Działania analityczne skierowano na określenie bodźcowej siły płacy zasadniczej wynikającej z osobistej kategorii zaszeregowania pracowników oraz motywacyjnego oddziaływania zarobków na ich przemieszczanie się po szczeblach drabiny awansowej.
Badania zostały przeprowadzone w przedsiębiorstwie mieszczącym się na terenie Górnego Śląska. W pracy, zgodnie z zastrzeżeniem prezesa zarządu, nie wymieniono nazwy przedsiębiorstwa.
Zakres badań obejmuje informacje zebrane dla pracowników grupy podstawowej i pomocniczej, w następujących kategoriach:
struktury średniej płacy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
wielkości zatrudnienia,
zatrudnienia według: wykształcenia, wieku, stanowiska i stażu.
Dane potrzebne do przeprowadzenia analiz zbierano w działach płac i kadr, za okres od 1994 - 1996 roku.
W badaniach wykorzystano metodę porównania rzeczywistych zarobków pracowników na stanowiskach podstawowych i pomocniczych, którzy przepracowali ustalony limit godzin w miesiącu.

Oprócz wstępu i zakończenia, praca składa się z dwóch części tj. teoretycznej i empirycznej.
Część teoretyczną, składającą się z dwóch rozdziałów obejmuje przegląd literatury i omówienie zagadnień motywacji.
Rozdział pierwszy składa się z pięciu punktów, gdzie zostały opisane: istota motywacji, jej rodzaje i narzędzia oraz psychologiczne i ekonomiczne jej ujęcie.
Rozdział drugi, z kolei, zawiera trzy główne punkty opisujące istotę wynagrodzenia za pracę, jego podstawowego instrumentu jakim jest płaca oraz system wynagradzania personelu.
Znaczną część pracy stanowi opracowanie badań przeprowadzonych w wspomnianym przedsiębiorstwie. Zawarte jest ono w rozdziale trzecim, który składa się z dwóch głównych punktów:
1.analizy struktury płac pracowników na podstawowych i pomocniczych stanowiskach robotniczych w kilku aspektach,
2. określenie prawidłowości konstrukcji tabeli płac zasadniczych.
Praca zawiera jeden rysunek, cztery tabele oraz osiem wykresów.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com