Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tytuł
Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie "X"
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron79
Nazwa Szkoły WyźszejAE Katowice
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2000
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-248-zzl
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis treści

WSTĘP

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi
1.Istota i funkcje zarządzania potencjałem społecznym organizacji
2.Pojęcie i zakres zarządzania personelem
3.Modele polityki personalnej
4.Podsumowanie


Rozdział 2. Polityka kadrowa i jej wybrane aspekty
1.Planowanie zasobów ludzkich
2.Rekrutacja i selekcja pracowników
3.Motywowanie do pracy
4.Ocena pracownika
5.Polityka wynagrodzeń
6.Rozwój, szkolenie i doskonalenie personelu
7.Podsumowanie


Rozdział 3. Analiza i ocena zarządzania personelem w przedsiębiorstwie "X"
1.Charakterystyka techniczna, ekonomiczna i organizacyjna badanym przedsiębiorstwie
2.System zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie "X"
3.Ocena systemu zarządzania personelem w badanej firmie

WNIOSKI
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

WSTĘP
Personel uważa się za jeden z najważniejszych zasobów jakimi dysponuje firma działająca w gospodarce rynkowej. Pracownicy, realizując strategię i cele organizacji, mogą stać się źródłem sukcesów, bądź też stanowić element ograniczający funkcjonowanie przedsiębiorstwa i jego rozwój. Wynika stąd konieczność zatrudniania w firmie właściwych ludzi o określonej wiedzy, uzdolnieniach, postawach.
Wszechstronny system zarządzania zasobami ludzkimi działa za pomocą wielu powiązanych ze sobą procesów. Ważny staje się wybór odpowiednich metod rekrutacji i selekcji poprzedzony planowaniem potrzeb personalnych, a także sprawne systemy wynagrodzeń materialnych i niematerialnych oraz oceny pracowników. Ponadto firma powinna zapewnić możliwości pełnej samorealizacji i rozwoju personelu.
Zarządzanie zasobami ludzkimi, czy też polityka kadrowa stanowią swoistą filozofię zarządzania potencjałem ludzkim w firmie. Jej rezultat to opracowanie strategii, której z kolei konsekwencją są plany strategiczne personelu w postaci różnych działań i metod sprzyjających efektywnemu funkcjonowaniu organizacji.
Współcześnie zmienia się spojrzenie na rolę i znaczenie funkcji personalnej w firmach. Nowoczesne służby personalne nie skupiają się wyłącznie na czynnościach administracyjnych, lecz koncentrują swe działania na wypracowaniu długofalowej polityki o strategicznym znaczeniu. Ludzi postrzega się jako źródło sukcesu. Od ich kompetencji, przecież, zależą losy organizacji, dlatego staranniej dobiera się personel poprzez umiejętnie przeprowadzoną rekrutację.
Ważność i różnorodność zagadnień i problemów związanych z człowiekiem jako najcenniejszym zasobem organizacji stanowiły przesłankę do zajęcia się tą problematyką. Toteż głównym zamysłem pracy jest wzbogacenie wiedzy na temat polityki personalnej. W pracy starano się przedstawić ten element zarządzania zarówno z punktu widzenia firmy jak i samego pracownika.
Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia.
W rozdziale pierwszym poruszono zagadnienia ogólne w sferze zarządzania potencjałem ludzkim, czyli jego pojęcie, istotę i cele oraz strategiczne znaczenie.
W rozdziale drugim scharakteryzowane zostały główne zadania polityki kadrowej jak pozyskiwanie, dobór, doskonalenie, kontrola, ocena i wynagradzanie czynnika ludzkiego w organizacji .
Rozdział trzeci prezentuje możliwości stosowania różnych modeli gospodarowania kadrami, a także ukazuje wpływ wybranych stylów i technik zarządzania na politykę personalną firmy „X”.
Pracę oparto na studiach literatury przedmiotu i czasopiśmiennictwa. Wykorzystano literaturę krajową oraz niektóre publikacje autorów zachodnich, a także bieżące pozycje artykułowe.
Praca jest syntetyczną charakterystyką „X”. Adresowana jest głównie do nowozatrudnionych pracowników departamentu personalnego „X”, chcących zapoznać się ze strukturą organizacyjną firmy, jak i aspektami zarządzania pracownikami. Z pracy mogą skorzystać także kierownicy niższych i wyższych szczebli innych departamentów. Każdy z w/w adresatów po przeczytaniu pracy powinien uzyskać pełny obraz działalności „X” pod względem planowania, rekrutacji, selekcji, ocen oraz motywacji zasobów ludzkich.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com