Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tytuł
Płacowe i pozapłacowe motywowanie pracowników. Analiza przypadku Spółki Akcyjnej "Wolny Obszar Gospodarczy"
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron91
Nazwa Szkoły WyźszejUniwersytet Gdański
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2002
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-190-zzl
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis treści

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ 1 6
TEORETYCZNY ASPEKT MOTYWACJI PRACOWNIKÓW 6
1.1. ISTOTA MOTYWACJI 6
1.2. MOTYWOWANIE JAKO FUNKCJA ZARZĄDZANIA 7
1.3.WYBRANE MODELE MOTYWOWANIA 9
1.3.1.MODEL TRADYCYJNY 13
1.3.2.MODEL STOSUNKÓW WSPÓŁDZIAŁANIA 19
1.3.3. MODEL ZASOBÓW LUDZKICH 23
1.4. WSPÓŁCZESNE PODEJŚCIE DO PROCESU MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 25
1.4.1. W POLSCE 25
1.4.2. NA ŚWIECIE 27


ROZDZIAŁ 2 28
PŁACOWE FORMY I INSTRUMENTY POBUDZANIA MOTYWACJI PRACOWNIKÓW 28
2.1. DEFINICJA I CHARAKTERYSTYKA BODŹCÓW PŁACOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYNIKAMI PRACY 29
2.2.PROCES TWORZENIA MOTYWACYJNYCH SYSTEMÓW WYNAGRODZEŃ OPARTYCH NA WYKORZYSTANIU INSTRUMENTÓW PŁACOWYCH 33
2.3.EFEKTYWNOŚĆ MOTYWACYJNYCH SYSTEMÓW WYNAGRADZANIA 35


ROZDZIAŁ 3 36
POZAPŁACOWE FORMY I INSTRUMENTY POBUDZANIA MOTYWACJI PRACOWNIKÓW 36
3.1. NAGRODY I KARY JAKO CZYNNIK MOTYWACYJNY 38
3.2. POLITYKA AWANSOWANIA 40
3.3. POZYTYWNA JAKOŚĆ ŻYCIA PRACOWNICZEGO 42
3.4. OKAZYWANIE UZNANIA 42
3.5. ODPOWIEDNIA KOMUNIKACJA 46
3.6. PLANOWANIE KARIERY 47
3.7. KREATYWNOŚĆ 53
3.8. MOTYWACYJNA ROLA UPRAWNIEŃ PRACOWNICZYCH 54


ROZDZIAŁ 4 57
MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW W WOG S.A. DIAGNOZA PROCESU 57
4.1. CHARAKTERYSTYKA WOG S.A. JAKO PODMIOTU GOSPODARCZEGO 57
4.2. ZASÓB LUDZKI FIRMY 62
4.3. WOG S.A. JAKO MIEJSCE BADAŃ NAD FORMAMI MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 65
4.3.1. PROBLEMATYKA BADAWCZA (PRZEDMIOT, CEL I HIPOTEZY BADAWCZE) 65
4.3.2. OPIS NARZĘDZI BADAWCZYCH 67
4.3.3. ORGANIZACJA, PRZEBIEG BADAŃ I CHARAKTERYSTYKA OSÓB BADANYCH 68


ROZDZIAŁ 5 71
PROPOZYCJA ZINTEGROWANIA SYSTEMU MOTYWACJI PŁACOWEJ I POZAPŁACOWEJ 71
5.1. OCENA I WNIOSKI BADAWCZE 71
5.2. PROPOZYCJE ZMIAN 85

ZAKOŃCZENIE 88
BIBLIOGRAFIA: 90
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2
ZAŁĄCZNIK 3


WSTĘP
W zachowaniu się człowieka, w angażowaniu się w pracę i obowiązki zawodowe ważną rolę spełnia zawsze motywacja, rozumiana jako proces rządzący wyborem, którego dokonuje jednostka, kierując się dążeniem do osiągnięcia celów, będących wynikiem cenionych przez nią wartości, tj. tego wszystkiego, co jest godne jej pożądania; ma rzeczywistą lub wyobrażalną zdolność do zaspokajania potrzeb. Toteż w każdym procesie kierowania zespołami ludzkimi, trzeba tę motywację właściwie rozbudzać i kształtować.
Takie kierowanie motywacją wymaga systemowego podejścia do jej treści
i czynników (motywatorów), a także tworzenia w przedsiębiorstwie sytuacji motywacyjnych. Dlatego też każda organizacja tworzy własny system motywacyjny, czyli system oddziaływań na swoich uczestników, którego celem jest zachęcanie ich do podejmowania zachowań korzystnych oraz unikania zachowań niekorzystnych z punktu widzenia całości. Brak takiego systemu może powodować ograniczenie aktywności zawodowej niektórych pracowników jedynie do terminowego pobierania wynagrodzenia.
Celem pracy jest ukazanie warunków motywowania pracowników do pracy
w spółce WOG S.A. oraz stosowania takich rozwiązań, które przynosiłyby jednocześnie korzyści pracownikom i organizacji a więc dobór właściwego systemu motywowania. Ukazuje ona również wpływ systemu motywowania na efektywność i wydajność pracy. Nie daje jednak recepty na skuteczne motywowanie . Takiej recepty po prostu nie ma. Motywacja to złożony układ i jest całościową reakcją jednostki na sytuację pracy, wykonywane zadania i skutki pracy.
Do realizacji celu wykorzystano szereg najnowszych pozycji literatury, prasy,
a także informacje pozyskane z WOG SA.
Praca składa się z pięciu rozdziałów.
W rozdziale pierwszym przedstawiono środki i narzędzia stosowane w procesie motywacyjnym. Omówiono pojęcia związane z motywacją, miejsce i znaczenie motywacji w działalności kierowniczej, wybrane modele motywowania oraz przedstawiono współczesne podejście do procesu motywowania pracowników.
W rozdziale drugim scharakteryzowano płacowe formy pobudzania motywacyjnego pracowników. Rozdział ten dotyczy w szczególności znaczenia wysokości wynagrodzenia dla skutecznej motywacji pracowników. W końcowym punkcie tego rozdziału opisano efektywność systemów wynagradzania.
Rozdział trzeci zawiera opis pozapłacowych bodźców oddziaływających na siłę zmotywowania pracowników. Do głównych bodźców pozapłacowych zaliczono m.in.: nagrody i kary, politykę awansów, jakość życia pracowniczego, odpowiednią komunikację, uprawnienia pracownicze.
Rozdział czwarty dotyczy charakterystyki spółki WOG S.A. (statut prawny, przedmiot działalności, osiągane wyniki finansowe, zasób ludzki firmy itp.). ponadto
w rozdziale tym zawarte są zagadnienia metodologiczne pracy: problematyka badawcza, opis narzędzi badawczych oraz organizacja i przebieg badań.
Rozdział piąty zawiera wyniki badań wraz z ocenami i wnioskami badawczymi. Autor pracy przedstawia także propozycję zmian w systemie motywowania pracowników spółki WOG S.A.
W zakończeniu wyrażono ogólną refleksję na temat przeprowadzonych badań.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com