PRAWO I ADMINISTRACJA
Tytuł
System ochrony praw człowieka w Kanadzie
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron88
Nazwa Szkoły Wyźszej-
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2013
Cena
199 zł
Nr zamówienia
prawo-134
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis treści

Wstęp........ 8

Rozdział I.
Prawa człowieka i ich istota
1 Geneza praw człowieka ........10
2 Definicja i istota praw człowieka ........14
3 Generacje praw człowieka ........16

Rozdział II.
Źródła praw człowieka w Kanadzie
1 Źródła Organizacji Narodów Zjednoczonych ........19
1.1 Geneza i istota uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka ........19
1.2 System oparty na Karcie Narodów Zjednoczonych ........21
1.3 Systemy traktatowe........ 23
1.4 Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka ........26
1.5 Udział Kanady w uniwersalnym systemie ochrony praw człowieka ONZ ........26
2 Źródła Organizacji Państw Amerykańskich........ 36
2.1 Geneza i istota miedzy amerykańskiego systemu ochrony praw człowieka........ 36
2.2 Między amerykańska Komisja Praw Człowieka ........38
2.3 Między amerykański Trybunał Praw Człowieka ........39
2.4 Udział Kanady w regionalnym systemie ochrony praw człowieka OPA........ 40
3 Źródła organizacji wyspecjalizowanych ........43
3.1 Udział Kanady w systemie Międzynarodowej Organizacji Pracy ........43
4 Źródła w prawie kanadyjskim ........47
4.1 Geneza i istota konstytucjonalizmu kanadyjskiego........ 47
4.2 Konstytucja i ustawodawstwo federalne ........48
4.3 Ustawodawstwo prowincjonalne........ 54

Rozdział III.
Sądowe środki ochrony praw człowieka w Kanadzie
1 Kanadyjski model systemu sądowego ........56
2 Sądy federalne ........57
3 Sądy prowincjonalne........59
4 Sądy wyspecjalizowane........ 60

Rozdział IV.
Pozasądowe środki ochrony praw człowieka w Kanadzie
1 Instytucja ombudsmana........ 62
1.1 Istota kanadyjskiego modelu instytucji ombudsmana........ 62
1.2 System instytucji ombudsmanów prowincjonalnych ........64
2 Inne instytucje pozasądowej ochrony praw człowieka ........67
2.1 Instytucje quasi-ombudsmańskie i qusi-sądowe ........67
2.2 Prokuratura ........71

Zakończenie........ 73
Bibliografia ........75
Załącznik nr 1. Kanadyjska Karta Praw i Wolności ........81
Załącznik nr 2. Kanada a konwencje MOP........ 89


Spis treści

Niniejsza praca stanowi próbę kompleksowego opisu rozwiązań prawnych oraz instytucjonalnych składających się na obowiązujący w Kanadzie system ochrony praw człowieka. W pierwszej części pracy autor przedstawił genezę i istotę praw człowieka jako takich oraz dokonał analizy zarówno zewnętrznych (organizacje międzynarodowe), jak i wewnętrznych (konstytucja, ustawodawstwo federalne i prowincjonalne) źródeł kanadyjskiego systemu ochrony tychże praw. W kolejnej części zostały przestawione sądowe środki ochrony praw jednostki, w których kluczową rolę odgrywa Sąd Najwyższy. Ostatni rozdział poświęcony został natomiast pozasądowym środkom ochrony praw człowieka, na który składa się instytucja ombudsmana lokalnego oraz system instytucji o charakterze quasi-ombudsmańskim i quasi-sądowym.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com