Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tytuł
Metody oraz problemy pozyskiwania pracowników w przedsiębiorstwie. Rekrutacja, selekcja oraz adaptacja społeczno-zawodowa
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron91
Nazwa Szkoły Wyźszej-
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2012
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-1117-zzl
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Wstęp 3


Rozdział 1. Rekrutacja pracowników 5
1.1. Istota i zasady naboru pracowników 5
1.2. Funkcje i struktura procesu rekrutacji 9
1.3. Źródła i rodzaje rekrutacji 15
1.4. Metody rekrutacji pracowników 20

Rozdział 2. Selekcja kandydatów do pracy 27
2.1. Charakterystyka selekcji kandydatów do pracy 27
2.1.1. Kryteria selekcji 27
2.1.2. Struktura procesu selekcji 32
2.2. Metody selekcji 36
2.3. Ryzyko selekcyjne a kryteria doboru pracowników 47

Rozdział 3. Proces adaptacji społeczno-zawodowej pracowników 51
3.1. Istota, cele oraz wymiary adaptacji 51
3.2. Etapy procesu adaptacji 56
3.3. Adaptacja spontaniczna a zorganizowana 62

Rozdział 4. Przykłady procesów pozyskiwania pracowników w przedsiębiorstwach BONA sp. z o.o., Agrocentrum sp. z o.o., Villa Nova Dental Clinic 66
4.1. Cele, techniki i etapy procedury badawczej 66
4.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw: Bona Sp. z o.o., Agrocentrum Sp. z o.o., Villa Nova Dental Clinic 66
4.3. Metody stosowane w procesie pozyskiwania pracowników oraz problemy związane z nimi w badanych przedsiębiorstwach 72
4.4. Wnioski 82

Zakończenie 85
Bibliografia 88
Spis tabel 91
Spis rysunków 91

Wstęp

Jeden z najważniejszych zasobów każdej organizacji są ludzie. Efektywne zarządzanie potencjałem pracowniczym jest kluczem do sukcesu każdej organizacji. Pozyskiwanie personelu jest jednym z najistotniejszych elementów zarządzania zasobami ludzkimi. Stanowi on zbiór wyszczególnionych i odpowiednio skonfigurowanych działań w zakresie funkcji personalnej każdej firmy. Działania te skierowane są na zapewnienie przedsiębiorstwu właściwej ilości zatrudnionych osób posiadających odpowiednie kompetencje, aby zapewnić sprawne oraz ciągłe funkcjonowanie przedsiębiorstwa, a także maksymalizować wydajność pracy całej załogi. Proces pozyskiwania pracowników jest czasochłonny i wymaga nakładów finansowych. Przygotowanie oraz przeprowadzenie rekrutacji, selekcji i adaptacji społeczno-zawodowej nowego pracownika wiąże się z zaangażowaniem wielu osób, a skuteczność wszystkich etapów zależy od wielu czynników, na które trzeba zwracać szczególną uwagę. Planowanie, a także realizacja całego procesu zatrudniania pracowników wymaga wielkiej staranności, gdyż wiąże się to z dużym ryzykiem np. zatrudnienia niewłaściwej osoby, co z kolei zwiększa płynność kadr i prowadzi do konieczności poniesienia dodatkowych kosztów ponownego przeprowadzenia procesu pozyskiwania nowej osoby, kosztów związanych z tymczasowym brakiem odpowiedniego pracownika, a także wymaga czasu jaki poświęca się na poszukiwanie odpowiedniej osoby. Często podczas realizacji pozyskiwania pracowników napotyka się na wiele problemów, które mogą mieć istotny wpływ na rezultat końcowy. Jednak wielu problemom można zapobiec, przygotowując się odpowiednio do przeprowadzania procesu pozyskiwania odpowiedniej kadry. Istotny jest przy tym dobór stosownych metod, które pozwolą uniknąć błędów.
Celem niniejszej pracy jest ukazanie metod i problemów w pozyskiwaniu pracowników na podstawie literatury przedmiotu oraz badanych przedsiębiorstw.
Praca składa się z czterech części. W pierwszym rozdziale przestawiam rekrutację pracowników, jej istotę, funkcje oraz strukturę procesu rekrutacji, a także źródła i metody naboru. W drugim rozdziale omawiam kryteria selekcji i jej strukturę, stosowane metody oraz kwestie związane z ryzykiem selekcyjnym. W trzecim rozdziale prezentuję proces adaptacji społeczno-zawodowej nowo zatrudnionych pracowników - jego istotę, cele, etapy oraz rodzaje. W czwartym rozdziale podaję przykłady trzech przedsiębiorstw: Bona Sp. z o. o., Agrocentrum Sp. z o. o., Villa Nova Dental Clinic oraz stosowane w nich metody pozyskiwania personelu oraz problemy z nimi związane.
Intencją napisania niniejszej pracy jest moje zainteresowanie problematyką zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności rekrutacji oraz selekcji.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com