Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tytuł
Rekrutacja pracowników w Firmie X
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron34
Nazwa Szkoły WyźszejAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2011
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-1110-zzl
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
SPIS TREŚCI

WSTĘP
ROZDZIAŁ 1
PROCES REKRUTACJI
1.1. Pojęcie, cel i znaczenie rekrutacji
1.2. Rodzaje naboru
1.3. Etapy i źródła rekrutacji
1.3.1. Rekrutacja wewnętrzna
1.3.2. Rekrutacja zewnętrzna
1.4. Metody poszukiwania kandydatów
1.5. Techniki selekcji kandydatów do pracy

ROZDZIAŁ 2
CHARAKTERYSTYKA FIRMY X
2.1. Prezentacja podmiotu rekrutującego
2.2. Struktura organizacyjna i zatrudnienia w X
2.3. Planowanie zasobów ludzkich w Firmie X

ROZDZIAŁ 3
REKRUTACJA PERSONELU NA PRZYKŁADZIE FIRMY X
3.1. Źródła i metody rekrutacji
3.2. Proces selekcji kandydatów
3.3. Wprowadzenie do pracy

ROZDZIAŁ 4
PODSUMOWANIE, OCENA I WSKAZÓWKI W ZAKRESIE REKRUTACJI

ZAKOŃCZENIE

LITERATURA

Spis rysunków
Spis tabelWSTĘP

Jednym z fundamentów sprawnego działania organizacji jest właściwie przeprowadzony proces rekrutacji, a kluczem do sukcesu firmy są zatrudnieni w niej ludzie.
Rekrutacja pracowników jest jednym z najważniejszych elementów strategii zarządzania zasobami ludzkimi i jedną z najtrudniejszych funkcji prawidłowo prowadzonej polityki personalnej w organizacji. Bowiem od właściwego doboru zależy jakimi zasobami ludzkimi dysponuje organizacja, jakie będą możliwości ich doskonalenia i rozwoju, w jaki sposób potoczy się ich ścieżka kariery i czy wpłynie na poprawę efektywności pracy.
W procesie tym jest wiele metod, które obciążone błędami przyczyniają się do ponoszenia przez organizację, nierzadko ogromnych kosztów. Dlatego też pozyskiwanie personelu nie powinno odbywać się metodą prób i błędów ale być działaniem skierowanym na pozyskiwanie niezbędnej liczby kompetentnych pracowników, zdolnych zrealizować
w odpowiednim czasie stawiane przed nimi zadania.
Rekrutacja spełni swoje zadanie gdy zaspokojone zostaną oczekiwania każdej ze stron tego procesu.
Celem mojej pracy jest przedstawienie procesu rekrutacji jako jednej z podstawowych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi oraz zwrócenie uwagi, że odpowiedni i staranny dobór pracowników jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania organizacji i gwarancją sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Praca podzielona została na cztery rozdziały.
Pierwszy rozdział jest spojrzeniem ogólnym na proces rekrutacji.
Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu zaprezentowałam istotę procesu rekrutacji pracowników. Przedstawiłam tu cele rekrutacji, jej rodzaje, źródła i etapy.
Rozdział drugi poświęcony jest badanej organizacji.
Zawarłam w nim prezentację Firmy X, przedstawiłam strukturę organizacyjną i strukturę zatrudnienia. Podjęłam również tematykę planowania zasobów ludzkich.
Trzeci rozdział prezentuje proces rekrutacji prowadzony w Firmie X.
Ukazuje praktyczne zastosowanie źródeł i metod rekrutacji. Omówiłam w nim procedury związane z selekcją pracowników starających się o przyjęcie do pracy. Zaprezentowałam także proces adaptacji nowo zatrudnionego pracownika.
Czwarty rozdział zawiera ocenę własnych spostrzeżeń.
Jest próbą przedstawienia błędów popełnianych w X podczas procesu rekrutacji oraz nakreślenia ich konsekwencji dla firmy. Omówiłam tu istotę problemu, dokonałam także oceny skuteczności zastosowanych metod. Podjęłam ryzyko wskazania tej, dzięki której nabór powinien osiągać najbardziej optymalne rezultaty.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com