Finanse i controlling
Tytuł
Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron36
Nazwa Szkoły WyźszejWyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Rodzaj pracy dyplomowa
Rok oddania 2010
Cena
249 zł
Nr zamówienia
ekn-1102-fc
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis treści

Wstęp 3

Rozdział I Podstawowe informacje dotyczące wynagrodzenia za pracę 4

1.1 Istota wynagrodzenia oraz jego elementy składowe 4
1.2 Klasyfikacja wynagrodzeń 6
1.3 Systemy i formy płac 7
1.4 Funkcje wynagrodzeń 12

Rozdział II Dokumentacja wynagrodzeń 14

2.1 Lista płac jako podstawowy dokument w zakresie wynagrodzeń pracowników 14
2.2 Istota i sposób naliczania elementów listy płac 16
2.3 Charakterystyka innych dokumentów dotyczących wynagrodzeń 20
2.3.1Karty pracy 20
2.3.2 Karty zarobkowe 22
2.3.3 Karty przychodów 22

Rozdział III Ewidencja rozrachunków z tytułu wynagrodzeń 24

3.1 Zadania ewidencji w zakresie wynagrodzeń 24
3.2 Ewidencja listy płac 25
3.3 Rozliczanie umowy zlecenia oraz umowy o dzieło 30
Zakończenie 34

Bibliografia 35

Spis tabel i wykresów 36


Wstęp


Prowadzenie działalność gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z zatrudnianiem pracowników, którzy wykonując określone czynności na podstawie stosunku pracy otrzymują należne im wynagrodzenie. Relacje występujące między pracodawcą a podległymi pracownikami przyczyniają się do powstawania różnego rodzaju rozrachunków. Rozrachunki z pracownikami obejmują wszelkie zobowiązania pracodawcy wobec podległych mu pracowników z tytułu świadczonej przez nich pracy. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń stanowią największą grupę rozrachunków pracodawcy z pracownikami i wymagają właściwej ewidencji.
Celem mojej pracy jest analiza rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń, przedstawienie ich ewidencji księgowej oraz sposobów rozliczania.
Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów podzielonych na szczegółowe podrozdziały, zakończenia oraz bibliografii. Rozdział 1 zatytułowany Podstawowe informacje dotyczące wynagrodzenia za pracę rozpoczyna się od przedstawienia istoty wynagrodzenia za pracę oraz jego elementów składowych. Następnie dokonana jest klasyfikacja wynagrodzeń według różnych, obecnie stosowanych kryteriów. W rozdziale tym wiele miejsca poświęcono również prezentacji różnorodnych systemów oraz form płac.
Drugi rozdział poświęcono w całości charakterystyce dokumentów służących do ewidencji wynagrodzeń, w tym listy płac, karty zarobkowej oraz karty przychodów. Przedstawiony został również schemat naliczania poszczególnych elementów listy płac.
Rozdział 3 przybliża kwestię księgowania poszczególnych elementów listy płac. Ostatni podrozdział obrazuje zasady ewidencji wynagrodzeń w momencie wykonywania pracy w oparciu o umowę zlecenia oraz umowę o dzieło.
W pracy posłużono się wieloma źródłami. Wykorzystane zostały opracowania książkowe, materiały z konferencji, a także artykuły z czasopism oraz stron internetowych.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com