Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tytuł
Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron87
Nazwa Szkoły Wyźszej-
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2009
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-946-zzl
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis treści
Wstęp………………………………………………………………………………….... 3
Rozdział I. ISTOTA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
1.1. Definicja zarządzania zasobami ludzkimi ………………………………………….. 5
1.2. Ewolucja koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi ………………………………. 8
1.3. Cele zarządzania zasobami ludzkimi ………………………………………………. 12
1.4. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi …………………………………………… 14
Rozdział II. OUTPLACEMENT JAKO INSTRUMENT REDUKCJI ZATRUDNIENIA
2.1. Istota i cele redukcji zatrudnienia ………………………………………………….. 18
2.2. Uwarunkowania i przyczyny redukcji zatrudnienia ………………………………… 22
2.3. Sposoby zmniejszania zatrudnienia …………………………………………………. 24
2.4. Outplacement - geneza i istota zjawiska …………………………………………….. 28
2.4.1. Elementy programu outplacement ………………………………………………… 34
2.4.2. Procedura outplacementu ………………………………………………………… 36
2.5. Aspekty prawne redukcji zatrudnienia ……………………………………………… 39
2.6. Znaczenie redukcji w procesie racjonalizacji zatrudnienia ………………………… 41
Rozdział III. FORMY I PROCES OUTPLACEMENTU
3.1. Rodzaje outplacementu ……………………………………………………………... 45
3.2. Modele teoretyczne outplacementu ………………………………………………… 53
3.3. Korzyści wynikające z wdrożenia outplacementu ………………………………….. 58
Rozdział IV. OUTPLACEMENT W PRAKTYCE
4.1. Praktyczne procedury ……………………………………………………………….. 64
4.2. Doświadczenia outplacementu w wybranych krajach ………………………………. 68
4.3. Dobre praktyki outplacementu w Polsce ……………………………………………. 72
4.4. Wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań dotyczących zatrudnienia i outplacementu ……………………………………………………………………………………………. 78
Zakończenie ……………………………………………………………………………… 82
Bibliografia ………………………………………………………………………………. 84
Spis rysunków …………………………………………………………………………… 87
Spis tabel ………………………………………………………………………………….. 87

Wstęp
Zmieniająca się rzeczywistość i sytuacja gospodarcza na świecie zmuszają przedsiębiorstwa do redukcji zatrudnienia. Problem ten dotyka nie tylko wielkie koncerny, ale coraz częściej również mniejsze firmy. Dzięki temu powstał outplacement, program zwolnień monitorowanych, pomagający zwalnianym pracownikom zaakceptować tę jakże trudną sytuację oraz umożliwić im dalszy rozwój i uczestnictwo na rynku pracy.
Utrata pracy niewątpliwie jest zjawiskiem dramatycznym, silnie oddziałującym na naszą osobowość i późniejszą ścieżkę kariery zawodowej. Najważniejsze jest zminimalizowanie negatywnych skutków tej straty i podjęcie ponownych działań w odnalezieniu swojej drogi.
Zasadniczym celem niniejszej pracy jest analiza zjawiska outplacementu, ukazanie korzyści z niego wynikających, a także ogólnej procedury wdrożenia programu zwolnień monitorowanych do przedsiębiorstw. Praca ta również zostaje poświęcona trudnemu obszarowi zarządzania zasobami ludzkimi, a mianowicie procesowi redukcji zatrudnienia, jego przyczyn, uwarunkowań i sposobów zmniejszania. Celem pośrednim jest przybliżenie czytelnikowi koncepcji zarządzania zasobami ludzki, jej ewolucji, celów i funkcji.
Do napisania tej pracy wykorzystałam przede wszystkim źródła nowe, pochodzące z końca lat dziewięćdziesiątych oraz te z obecnego okresu. Oczywiście korzystałam też z różnego rodzaju opracowań z lat osiemdziesiątych, by dostrzec różnicę i ewolucję, jaka nastąpiła w tym czasie. Głównie oparłam swoje rozważania o książkę Witolda Małachowskiego „Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi”, zawierającą w sobie skondensowane treści na temat zwolnień monitorowanych, redukcji zatrudnienia i sposobów radzenia sobie z nimi. Kolejną wykorzystaną przeze mnie pozycją było „Zarządzanie zasobami ludzkimi” Aleksego Pocztowskiego. Opracowanie to zawiera bardzo istotne informacje na temat ogólnej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, jej ewolucji oraz narzędzi, jakimi się posługuje. Podczas pisania pracy magisterskiej bardzo pomocną książką okazał się „Outplacement w procesie racjonalizacji zatrudnienia w firmie” autorstwa Jacka Kopcia i Jarosława Piwowarczyka. Opracowanie to jest stosunkowe nowe, bo wydane w 2004, dlatego doskonale przedstawia teoretyczne aspekty redukcji personelu, zastosowanie procedur outplacementu oraz ukazuje, jak istotny jest wizerunek firmy i czynniki na niego wpływające. Zasięgnęłam też wiedzy z różnych publikacji Michaela Armstronga, m.in. z „Zarządzanie zasobami ludzkimi” wydanego w roku 2000 przez Oficynę Ekonomiczną w Krakowie. Jest to książka, zawierająca bardzo dużo istotnych, podstawowych informacji z zakresu i outplacementu, i redukcji zatrudnienia, a także innych tematów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Oprócz zwartych opracowań, część swojej wiedzy zaczerpnęłam z czasopism o marketingu, ekonomii i biznesie, jak np. Businessman, Manager, Rynek Pracy, czy Personel. Artykuły w tych magazynach okazały się najświeższym materiałem uzupełniającym literaturę tak doskonałych znawców zarządzania zasobami ludzkimi jak Aleksy Pocztowski, Witold Małachowski, czy Michael Armstrong.
Praca moja została podzielona na cztery części. Pierwsza z nich odnosi się do ogólnej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, jej ewolucji na przestrzeni czasu, klasycznych modeli, na których się opiera oraz funkcji, jakie spełnia w zarządzaniu personelem.
Drugą część poświęciłam redukcji zatrudnienia i problemom, jakie za sobą niesie. Skupiłam się także na sposobach zmniejszania negatywnych jej skutków, jak również opisałam początki i historię outplacementu jako jednego z narzędzi pomagających w ponownym odnalezieniu się na rynku pracy.
Trzecia część obejmuje stricte problematykę zwolnień monitorowanych, ich modeli teoretycznych, a także korzyści wynikających z wdrożenia programu do przedsiębiorstw. Przeanalizowałam rodzaje outplacementu oraz pokazałam różnicę – nie tylko w ilości odbiorców, ale także sposobie realizacji - jaka występuje między outplacementem indywidualnym a grupowym.
W ostatniej, czwartej części skupiłam się na praktycznej stronie zjawiska zwolnień monitorowanych, przytoczyłam dobre i złe przykłady ze świata, przedstawiłam pionierów outplacementu oraz największe firmy doradztwa personalnego świadczące usługi w tej dziedzinie. Rozdział kończy analiza przeprowadzonych przeze mnie badań. Użyłam do tego ankiet, mierzących poszczególne parametry, m.in. stan wiedzy na temat outplacementu, przyczyny redukcji zatrudnienia oraz czynniki wpływające na znalezienie pracy. Wyniki zobrazowałam przy użyciu wykresów.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com