PRAWO I ADMINISTRACJA
Tytuł
Pojęcie kontroli w prawie podatkowym oraz kontroli sprawowanej przez NIK
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron94
Nazwa Szkoły Wyźszej-
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2009
Cena
199 zł
Nr zamówienia
prawo-62
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis treści

Wstęp.................................................................................................................................4

Rozdział I
Zagadnienia ogólne dotyczące procedur kontrolnych.................................................6
1.1. Pojęcie kontroli...........................................................................................................6
1.2. Pojęcie nadzoru...........................................................................................................9
1.3. Istota oraz funkcje procedur kontrolnych w prawie podatkowym...........................12
1.4. Różnice oraz podobieństwa występujące między poszczególnymi rodzajami procedur kontrolnych w prawie podatkowym.................................................................15
1.5. Podstawy prawne procedur kontrolnych..................................................................19
1.6. Zasady ogólne rządzące procedurami kontrolnymi w prawie podatkowym............20


Rozdział II
Odpowiedzialność podatkowa i prawo podatnika w Polsce......................................21
2.1. Odpowiedzialność podatnika....................................................................................21
2.1.1. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka...............................................21
2.1.2. Odpowiedzialność członków rodziny podatnika............................................22
2.1.3. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa...............................................22
2.1.4. Odpowiedzialność w sytuacji zgody na posługiwanie się danymi innej
osoby...............................................................................................................23
2.1.5. Odpowiedzialność właściciela, samoistnego posiadacza lub użytkownika
wieczystego....................................................................................................24
2.1.6. Odpowiedzialność dzierżawcy lub użytkownika nieruchomości...................25
2.1.7. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki i wspólników.................25
2.1.8. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki z o.o. oraz spółki
akcyjnej...........................................................................................................26
2.2. Prawa podatnika.......................................................................................................27


Rozdział III
Charakterystyka czynności sprawdzających..............................................................31
3.1. Cel oraz zadania czynności sprawdzających............................................................31
3.2. Podmioty przeprowadzające czynności sprawdzające.............................................34
3.3. Podmioty podlegające czynnościom sprawdzającym...............................................35
3.4. Czynności sprawdzające przeprowadzane pod kątem formalnym...........................36
3.5. Wyłączenie pracownika Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Skarbowego od wykonania czynności sprawdzających............................................................................37


Rozdział IV
Charakterystyka kontroli podatkowej........................................................................40
4.1. Cel oraz przedmiot kontroli podatkowej..................................................................40
4.2. Podmioty przeprowadzające kontrolę podatkową oraz podmioty jej podlegające...41
4.3. Wszczęcie kontroli podatkowej................................................................................44
4.4. Uprawnienia oraz obowiązki kontrolujących w toku kontroli podatkowej..............47
4.5. Uprawnienia oraz obowiązki kontrolowanych w toku kontroli podatkowej............48
4.6. Zakończenie kontroli podatkowej............................................................................50


Rozdział V
Charakterystyka kontroli skarbowej...........................................................................52
5.1. Cel oraz przedmiot kontroli skarbowej....................................................................52
5.2. Podmioty prowadzące kontrolę skarbową oraz podmioty jej podlegające...............55
5.3. Charakter oraz wszczęcie postępowania kontrolnego..............................................57
5.4. Wzajemne uprawnienia oraz obowiązki podmiotów kontrolujących i podmiotów kontrolowanych...............................................................................................................59
5.5. Zakończenie postępowania kontrolnego..................................................................61


Rozdział VI
Kontrola sprawowana przez Najwyższą Izbę Kontroli..............................................66
6.1. Tryb i procedura czynności kontrolnych..................................................................66
6.2. Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli.....................................................................76
6.3. Praktyczne aspekty działalności kontrolnej NIK......................................................82
6.3.1. Charakter kontroli...........................................................................................82
6.3.2. Skuteczność kontroli.......................................................................................86

Zakończenie.....................................................................................................................88
Bibliografia......................................................................................................................90


Wstęp

Przepisy prawa podatkowego odnoszą się zarówno do odpowiedzialności podmiotów bezpośrednio zobowiązanych do zapłaty podatków (podatników, płatników lub inkasentów), jak też innych osób, które pośrednio mogą być odpowiedzialne za zapłatę podatków za inne podmioty (odpowiedzialność osób trzecich).
Specyfika tej odpowiedzialności opiera się na nałożeniu obowiązku zapłaty podatku na osoby, które nie zawsze miały wpływ na powstanie u podatnika pierwotnego zobowiązania podatkowego. W konsekwencji niezwykle istotne jest, aby tego typu odpowiedzialność miała charakter wyjątkowy i zakres jej regulacji nie pozostawiał żadnych wątpliwości w praktyce.
Rzeczywistość jednak nie zawsze pokrywa się z założeniami praktyki, stąd też częste nowelizacje przepisów podatkowych dotyczą również doprecyzowania istniejącej odpowiedzialności osób trzecich.
Z uwagi na powyższe uznałam, że zagadnienie kontroli podatkowej oraz kontroli NIK jest tematem bardzo aktualnym i w związku z tym w niniejszej pracy podjęłam się próby rozwinięcia tego właśnie zagadnienia.
Głównym celem pracy była analiza kontroli podatkowej w prawie podatkowym oraz działania Najwyższej Izby Kontroli. Aby zrealizować cel pracy posłużono się metodami analizy, syntezy oraz dedukcji.
Przy pisaniu pracy korzystano z dostępnej literatury przedmiotu m. in.: Kontrola podatkowa i skarbowa przedsiębiorców, Prawo podatkowe, Ordynacja podatkowa,komentarz, Prawo podatkowe przedsiębiorców, Postępowanie podatko we w świetle Ordynacji podatkowej, Postępowanie w sprawach podatkowych. Komentarz praktyczny oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
Praca obejmuje pięć rozdziałów, z których pierwszy poświęcony jest charakterystyce procedur kontrolnych. Omówiono w nim pojęcie procesu kontroli i nadzoru, istotę oraz funkcje procedur kontrolnych w prawie podatkowym, różnice oraz podobieństwa występujące między poszczególnymi rodzajami procedur kontrolnych w prawie podatkowym, podstawy prawne procedur kontrolnych oraz zasady rządzące procedurami kontrolnymi w prawie podatkowym.
W rozdziale drugim scharakteryzowano odpowiedzialność podatkową w Polsce. Omówiono odpowiedzialność podatkową podatnika oraz jego prawa.
W rozdziale trzecim zawarto charakterystykę czynności sprawdzających. Omówiono cel oraz zadania czynności sprawdzających, podmioty przeprowadzające
i podlegające czynnościom sprawdzającym, czynności sprawdzające przeprowadzane pod kątem formalnym i materialnym, a także wyłączenie pracownika urzędu skarbowego oraz urzędu skarbowego od wykonywania czynności sprawdzających.
W rozdziale czwartym omówiono zagadnienia dotyczące kontroli podatkowej w prawie podatkowym. Zawarto cel oraz przedmiot kontroli podatkowej, podmioty przeprowadzające kontrolę podatkową oraz podmioty jej podlegające, wszczęcie kontroli podatkowej, uprawnienia oraz obowiązki kontrolujących w toku kontroli podatkowej, uprawnienia oraz obowiązki kontrolowanych w toku kontroli podatkowej oraz zakończenie kontroli podatkowej.
Rozdział piąty zawiera charakterystykę kontroli skarbowej. Omawia cel oraz przedmiot kontroli skarbowej, podmioty prowadzące kontrolę skarbową oraz podmioty jej podlegające, charakter oraz wszczęcie postępowania kontrolnego, wzajemne uprawnienia oraz obowiązki podmiotów kontrolujących i podmiotów kontrolowanych oraz zakończenie postępowania kontrolnego.
W ostatnim rozdziale pracy scharakteryzowano kontrolę sprawowaną przez Najwyższą Izbę Kontroli. Omówiono tryb i procedury czynności kontrolnych, pracowników Najwyższej Izby Kontroli oraz praktyczne aspekty działalności kontrolnej Najwyższej Izy Kontroli.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com