Marketing i logistyka
Tytuł
Organizacja pracy służb hotelowych na przykładzie wybranych hoteli
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron41
Nazwa Szkoły Wyźszej-
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2008
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-873-ml
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis treści

Wstęp ..................................................................................................................... 4
Rozdział I
Typy zakładów hotelarskich ................................................................................ 6
1.1. Definicja i pojęcie zakładu hotelarskego ......................................................... 6
1.2. Typy zakładów hotelarskich i przepisy kategoryzacyjne w prawie polskim .. 6
1.2.1. Hotele ............................................................................................... 7
1.2.2. Motele .............................................................................................. 7
1.2.3. Pensjonaty ......................................................................................... 7
1.2.4. Kempingi ........................................................................................... 8
1.2.5. Domy wycieczkowe .......................................................................... 8
1.2.6. Schroniska młodzieżowe .................................................................. 8
1.2.7. Schroniska ......................................................................................... 8
1.2.8. Pola biwakowe .................................................................................. 8
1.3. Ogólna ocena i stan polskiej bazy hotelowej ................................................... 11

Rozdział II
Charakterystyka podstawowych służb hotelarskich z uwzględnieniem funkcji hotelu ...................................................................................................................... 15
2.1. Recepcja i służby parterowe ............................................................................ 15
2.2. Służby pięter .................................................................................................... 17
2.3. Dział gastronomiczny ...................................................................................... 19
2.4. Służby zespołu rekreacyjno-sportowego ......................................................... 21
2.5. Służby zespołu wielofunkcyjnego ................................................................... 21

Rozdział III
Charakterystyka wybranych hoteli ..................................................................... 23
3.1. Hotel Marriott ……………………………………………………..………… 23
3.2. Hotel Vera …………………………………………………………...………. 27
3.3. Hotel Jan III Sobieski ...................................................................................... 29

Rozdział IV
Analiza porównawcza ........................................................................................... 32
4.1. Profil gości analizowanych hoteli .................................................................... 32
4.2. Różnice w strukturze organizacyjnej hoteli ..................................................... 33
4.3. Zakres usług świadczonych w hotelach ........................................................... 35

Zakończenie ........................................................................................................... 38
Spis tabel ................................................................................................................ 39
Spis wykresów ....................................................................................................... 39
Spis zdjęć ............................................................................................................... 39
Bibliografia ............................................................................................................ 40

Wstęp

Hotel ze względu na wielość zaspokajanych potrzeb swoich klientów jest bardzo skomplikowaną strukturą organizacyjną. Szczególnie w przypadku obiektów dużych, o wysokim standardzie świadczonych usług, jego organizacja w dużym stopniu wpływa na końcowy efekt, czyli zadowolenie klienta.
W czasach ogromnej konkurencji na rynku usług hotelarskich organizacja pracy służb hotelowych jest szczególnie istotna, wpływa bowiem także na rachunek ekonomiczny (optymalna liczba pracowników zapewniająca wysokiej jakości usługi) hotelu. Dlatego uważam, że temat ten jest tak ważny i interesujący z punktu widzenia przyszłej pracy zawodowej.
Celem pracy jest przedstawienie najważniejszych zasad organizacji pracy służb hotelowych na przykładzie trzech różnorodnych warszawskich hoteli: Marriott, Jan III Sobieski oraz Vera. Każdy z nich ma inny profil działalności oraz wieloletnią tradycję, a co za tym idzie wypracowane i sprawdzone rozwiązania organizacyjne.
Pierwsze dwa rozdziały pracy, które stanowią teoretyczną część pracy powstały w opraciu o analizę literatury przedmiotu dostępnej w języku polskim oraz akty prawne (ustawy i rozporządzenia) dotyczące zagadnienia kategoryzacji obiektów hotelarskich w polskim prawie. W części praktycznej pracy korzystałem z takich metod jak: wywiady z pracownikami, analiza dokumentów oraz obserwacja.
Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy istoty funkcjonowania obiektów hotelarskich. Przedstawiona została definicja oraz charakterystyka zakładu hotelarskiego a także typy obiektów hotelarskich oraz przepisy kategoryzacyjne obowiązujące w prawie polskim. Scharkateryzowana została także polska baza hotelowa ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki wzrostu obiektów hotelarskich na terenie Polski.
W drugim rozdziale przedstawiona została charakterystyka najważniejszych służb hotelarskich z uwzględnieniem funkcji hotelu. Omówione zostały najważniejsze zadania i organizacja pracy recepcji i służb parteru, służby pięter, działu gastronomicznego, służby zespołu rekreacyjno – sportowego oraz zespołu wielofunkcyjnego hotelu.
Trzeci rozdział zawiera charakterystykę trzech wybranych warszawskich hoteli: Marriott, Jan III Sobieski oraz Vera ze szczególnym uwzględnieniem: położenia, kategorii, wielkości obiektu, oferowanych usług oraz stosowanych rozwiązań organizacyjnych.
Czwarty rozdział zawiera analizę porównawczą wybranych hoteli pod kątem: profilu gości, róznic w strukturze organizacyjnej oraz zakresu usług świadczonych w hotelach.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com