PEDAGOGIKA
Tytuł
Organizacja czasu wolnego dziecka w rodzinie
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron63
Nazwa Szkoły Wyźszej-
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2008
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ped-160
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis treści


Wstęp...............................................................................................................................3
Rozdział I
Zagadnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu.....5
1.1. Pojęcie i funkcje czasu wolnego...............................................................................5
1.2. Znaczenie rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do racjonalnego korzystania z czasu wolnego...........................................................................................9
1.3. Czas wolny jako wartość wychowawcza...............................................................12
1.4. Rola szkoły w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży...............................16
Rozdział II
Założenia badawcze pracy..........................................................................................20
2.1. Przedmiot i cel badań.............................................................................................20
2.2. Problemy i hipotezy badawcze...............................................................................21
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze..................................................................23
2.4. Charakterystyka terenu badań i badanej populacji.................................................25
2.5. Organizacja i przebieg badań.................................................................................25
Rozdział III
Wyniki badań własnych..............................................................................................27
3.1. Urządzenia służące organizacji czasu wolnego w rodzinie....................................36
3.2. Formy spędzania czasu wolnego w rodzinie..........................................................40
3.3. Pozadomowe formy spędzania czasu wolnego......................................................44
3.4. Formy aktywności przejawiane przez rodziców w czasie wolnym........................48
Zakończenie i wnioski...................................................................................................52
Bibliografia....................................................................................................................56
Spis tabel.......................................................................................................................58
Załącznik (kwestionariusz ankiety)...............................................................................60Wstęp


Przygotowanie dzieci do mądrego wykorzystywania czasu wolnego zależy w dużej mierze od rodziny, w której dziecko się wychowuje. Rodzice powinni więcej czasu każdego dnia przeznaczyć na bliskie kontakty z dzieckiem w wolnym czasie. Ten czas, który wydaje się być „straconym” wspólnie z dzieckiem, jest w istocie czasem bardzo pożytecznym.
Kontakt rodzica z dzieckiem nie powinien ograniczać się jedynie do pomocy w lekcjach, czy też tworzenia jakiejś szczególnej sytuacji wychowawczej. Rodzic powinien szukać takich form kontaktu z dzieckiem, jak np. wspólne zabawy, odwiedziny u znajomych, zajęcia sportowo-ruchowe, majsterkowanie, wspólne czytanie książek i czasopism, czy oglądanie telewizji. Dziecko w tym czasie ma szansę otworzyć się przed rodzicem i w spontanicznej rozmowie powiedzieć o czymś, o czym w innych okolicznościach nigdy by nie powiedziało.
Odpowiedni dobór czynności związanych z czasem wolnym zależy od zainteresowań i zamiłowań dziecka. Zorganizowane formy działalności w czasie wolnym mają duży wpływ na wyzwalanie się i kształtowanie uzdolnień, rozwijanie aktywności społecznej, kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, realizację własnych zamierzeń twórczych. Posiadanie pewnego minimum odpowiednio zagospodarowanego czasu jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do jakiejkolwiek aktywności.
W czasie wolnym powinna następować nie tylko „prosta” regeneracja sił, ale także ma następować rozwój osobowości oraz kształtowanie stosunków międzyludzkich. Dobry wypoczynek to lepsze efekty w nauce, zmniejszenie absencji na lekcjach, zmniejszenie wydatków na leczenie i przedłużanie sprawności fizycznej i umysłowej dziecka.
Aktywność i umiejętność organizowania sobie zajęć poza obowiązkami, możliwość realizacji własnej inicjatywy, samodzielności, zwłaszcza, gdy dzieci są starsze, prowadzi do właściwie rozumianego samowychowania. Dobrze więc, jak projektantami czasu wolnego w coraz większym wymiarze stają się same dzieci, oczywiście pod czujnym okiem rodziców.
Celem pracy jest przedstawienie organizacji czasu wolnego dziecka w rodzinie. Praca składa się z trzech rozdziałów.
W rozdziale pierwszym omówiono zagadnienie czasu wolnego dzieci i młodzieży w świetle literatury przedmiotu. Scharakteryzowano pojęcie i funkcje czasu wolnego, znaczenie rodziny w przygotowaniu dzieci i młodzieży do racjonalnego korzystania z czasu wolnego, czas wolny jako wartość wychowawczą oraz rolę szkoły w organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży.
W rozdziale drugim przedstawione zostały założenia metodologiczne przeprowadzonych badań własnych. Został sformułowany główny cel badawczy, problemy badawcze i hipotezy robocze. Omówione zostało narzędzie badawcze, jakim jest ankieta.
W rozdziale trzecim zawarto wyniki przeprowadzonych analiz oraz wnioski, które z nich bezpośredni wypływają.
W pracy wykorzystano literaturę zwartą, czasopisma branżowe oraz wyniki badań własnych.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com