Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tytuł
Komunikacja w firmie INCO-VERITAS
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron72
Nazwa Szkoły Wyźszej-
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2006
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-832-zzl
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis treści


Wstęp.....................................................................................................................4

Rozdział 1
Komunikacja w organizacji ............................................................................... 6
1.1. Kanały komunikacyjne w organizacji........................................................ 8
1.2. Komunikacja interpersonalna w organizacji............................................ 14
1.3. Komunikacja werbalna i niewerbalna...................................................... 18

Rozdział 2
Historia firmy INCO-VERITAS...................................................................... 21
2.1. Informacja o firmie................................................................................... 21
2.2. Rodzaj działalności firmy......................................................................... 29
2.3. Struktura organizacyjna firmy.................................................................. 33
2.3.1. Struktura zatrudnienia..................................................................... 35

Rozdział 3
System komunikacji w firmie INCO-VERITAS............................................. 40
3.1. Model komunikowania się........................................................................ 40
3.2. Zakłócenia w komunikacji........................................................................ 43

Rozdział 4
Badania własne ................................................................................................. 46
4.1. Cel badań, hipoteza i problemy badawcze............................................... 46
4.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze oraz zakres i teren badań .......... 47
4.3. Wyniki badań ........................................................................................... 49
4.4. Wnioski .................................................................................................... 58


Zakończenie........................................................................................................ 63
Spis tabel ............................................................................................................ 65
Bibliografia......................................................................................................... 67
Aneks .................................................................................................................. 69


Wstęp

Komunikacja i komunikowanie się odnoszą się do różnych obszarów rzeczywistości. We wszystkich jednak przypadkach jest to proces przekazywania informacji. Mówiąc o komunikacji należy pamiętać jednak o tym, że jest to nie tylko przekazywanie, lecz przede wszystkim wymiana informacji.
Komunikowanie się jest podstawową interakcji społecznych. Ponieważ bez komunikowania się nie ma wymiany informacji – nie może również dojść do nawiązania i utrzymania interakcji, co w konsekwencji uniemożliwia działalność grupy jako organizacji społecznej, a nawet jej powstanie.
Szczególnym zainteresowaniem w ostatnich latach cieszy się problematyka komunikacji w organizacjach. Wynika to przede wszystkim z faktu, że dostrzeżono jak ogromny potencjał tkwi w ludziach. Personel stał się strategicznym źródłem osiągania przewagi ekonomicznej, a sprawna komunikacja w firmie jego głównym narzędziem. Pracownicy organizacji powiązani różnymi relacjami zależności dążą do wyznaczonych im celów. Wzajemne zależności wymagają ciągłego komunikowania się ludzi na różnych szczeblach organizacji. Od sprawnego przebiegu tego procesu zależy stan stosunków międzyludzkich w firmie, który wpłynie na efektywność pracy całego zespołu pracowniczego, na ich lojalność i przywiązanie do firmy.
Zainteresowanie tą tematyką skłoniło mnie do podjęcia próby przedstawienia komunikacji w firmie „Inco-Veriats”. Wydało mi się to szczególnie interesujące ze względu na długie tradycje istnienia firmy oraz dynamiczne zmiany zachodzące w strukturze przedsiębiorstwa w obecnych latach.
Celem pracy jest przedstawienie zasad i form komunikacji w firmie „Inco-Veriatas”. Postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy komunikacja w tym przedsiębiorstwie spełnia swoje zadania i czy jest ważnym elementem sprzyjającym sukcesom firmy. A jeśli nie, to jakie błędy w niej występują i jak można im zaradzić. Odpowiedź na to pytanie będzie możliwa dzięki ankiecie, którą wypełnili pracownicy analizowanego przedsiębiorstwa.
Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział dotyczy teoretycznych rozważań na temat komunikacji w organizacji. Zostaną w nim omówione kanały komunikacyjne oraz rola komunikacji interpersonalnej w organizacji. Omówiona zostanie także komunikacja werbalna i niewerbalna a w szczególności mowa ciała.
W drugim rozdziale przedstawię historię firmy, rodzaj jej działalności, strukturę organizacyjną a także strukturę zatrudnienia. W ten sposób ukaże się droga ewolucyjnych przemian w przedsiębiorstwie od drugiej połowy XX wieku do chwili obecnej.
W trzecim rozdziale dotyczącym systemu komunikacji w firmie, przedstawię model komunikowania się oraz wymienię zakłócenia występujące w komunikacji.
Rozdział czwarty w całości dotyczy przeprowadzonych badań ankietowych wśród pracowników przedsiębiorstwa. Przedstawiona zostanie hipoteza badawcza, narzędzie badawcze – ankieta, wyniki ankiety oraz własne wnioski wynikające z uzyskanych od respondentów informacji.
Głównym źródłem informacji na temat przedsiębiorstwa będą materiały wewnętrzne firmy oraz przeprowadzone badania wśród pracowników przedsiębiorstwa. Pozwoli to, w moim mniemaniu, na wiarygodne przedstawienie problematyki komunikacji w badanym przedsiębiorstwie.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com