Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tytuł
Rozrachunki pracodawcy z pracownikami z tytułu wynagrodzeń na przykładzie przedsiębiorstwa usługowo-handlowo-produkcyjnego
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron88
Nazwa Szkoły WyźszejAkademia Obrony Narodowej w Warszawie
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2009
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-478-zzl
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
WSTĘP 5


Rozdział 1. IDENTYFIKACJA CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH ROZRACHUNKI PRACODAWCY Z PRACOWNIKAMI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ 10
1.1. Struktura wynagrodzeń pracowników w przedsiębiorstwie 10
1.1.1.Właściwości ogólne 10
1.1.2.Ogólne zasady kształtowania struktury wynagrodzeń 17
1.1.3.Wynagrodzenia pakietowe 24
1.2. Realizacja rozrachunków pracodawcy z pracownikami 29
1.2.1.Właściwości ogólne 29
1.2.2.Czynniki determinujące rozrachunki pracodawcy z pracownikami 35
1.2.3.Sposoby rozrachunków pracodawcy z pracownikami 41
1.3. Wnioski 48


Rozdział 2. OCENA CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PROCES ROZRACHUNKU PRACODAWCY Z PRACOWNIKIEM Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWYM 50
2.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa i jego struktura organizacyjna 50
2.1.1.Ogólna charakterystyka badanego przedsiębiorstwa 50
2.1.2.Struktura organizacyjna firmy i jej wpływ na kształtowanie wynagrodzeń 51
2.2. Specyfika obowiązującego systemu rozrachunków z tytułu wynagrodzeń stosowanego w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowo-handlowym 57
2.2.1.Struktura systemu wynagrodzeń 57
2.2.2.Stałe składniki wynagrodzeń systemu obowiązującego w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowo-handlowym 59
2.2.3.Zmienne składniki wynagrodzeń pracowników w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowo-handlowym 63
2.3. Wnioski 65


Rozdział 3. WIODĄCE CZYNNIKI DETERMINUJĄCE WYBÓR STRATEGII WYNAGRODZEŃ
W PRZEDSIĘBIORSTWIE USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNYM „ERA-BOX” 66
3.1. Proponowane czynniki determinujące strukturę systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie „Era-Box” 66
3.2. Proponowane czynniki determinujące rozrachunki pracodawcy z pracownikami w przedsiębiorstwie „Era-Box” 68
3.3. Postulatywne kierunki zmian w projektowaniu strategii wynagrodzeń w przedsiębiorstwie „Era-Box” 70

ZAKOŃCZENIE 77
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 80
WYKAZ LITERATURY 81
STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 83
ZAŁĄCZNIKI 84
Załączniki 1. 84


WSTĘP

Mianem rozrachunków określa się stosunki prawne, jak i również prawa
i obowiązki majątkowe, które mają związek z działalnością podmiotów prowadzących rachunkowość. Rozrachunki są wynikiem powiązań finansowych tychże podmiotów
z różnymi kontrahentami (można do nich zaliczyć odbiorców, dostawców, urzędy
i inne osoby fizyczne lub prawne). W grupie tej znajdują się również pracownicy.
Rozrachunki z pracownikami dotyczą najczęściej rozrachunków z tytułu wynagrodzeń. Mianem wynagrodzenia określa się obligatoryjne, wypłacane przynajmniej raz na miesiąc świadczenie, które ma charakter przysparzająco-majątkowy i należy się pracownikowi od pracodawcy za pracę w określonym wymiarze. Jest ono ustalane odpowiednio od czasu, rodzaju, jak również od jakości świadczonej pracy.
Pojęcie wynagradzania jest wieloznaczne. Zgodnie z rezolucją XII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy, wynagrodzenie zdefiniowano
w wąskim tego słowa znaczeniu jako płatności w gotówce i w naturze, wypłacane pracownikom, z reguły w regularnych odstępach czasu, za przepracowany czas lub za wykonywaną pracę wraz z zapłatą za czas nieprzepracowany, jak urlop oraz roczny, inne płatne zwolnienia lub urlopy. Zdefiniowane tutaj wynagrodzenia nie obejmują składek pracodawców wnoszonych na programy ubezpieczeń społecznych
i emerytalnych pracowników, a także świadczeń otrzymywanych przez pracowników w ramach tych programów. Wynagrodzenie nie obejmuje również płatności z tytułu wysługi lat i odpraw. Zatem do wynagrodzenia wlicza się bezpośrednie płace
i zarobki, premie i płatności za usługę, płatności w naturze.
Na system wynagrodzeń składają się sposoby, procesy i praktyki wynagradzania pracowników w danej organizacji, zgodnie z ich wkładem, umiejętnościami, kompetencjami oraz ich wartością rynkową; system ten rozwijany jest w ramach filozofii, strategii i działań dotyczących wynagrodzeń.
Wynagradzanie pracowników stanowi jeden z centralnych problemów zarządzania zasobami ludzkimi, spełniany w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego rozmiarów oraz profilu prowadzanej działalności.
Względy gospodarcze, jak również społeczne, decydują, iż tematyka wynagradzania pracowników jest zagadnieniem wciąż aktualnym. Głównie
z uwagi na fakt, iż płaca stanowi główny czynnik, który motywuje i skłania pracowników do efektywnej pracy. Wiąże się to tym samym z najistotniejszym celem każdego przedsiębiorstwa – osiągnięciem jak najwyższych rezultatów finansowych.
Zagadnienia płacowe odgrywają kluczową rolę, z racji tego, że bezpośrednio wpływają na pracownika, zwłaszcza na jego poczucie uczciwości w stosunkach pracy.
Przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne „Era-Box” Sp. z o.o. działa w województwie mazowieckim, na terenie Pruszkowa. Przedmiotem jej działalności jest produkcja oraz sprzedaż różnego rodzaju elementów ze stali.
Głównym powodem skłaniającym autorkę niniejszej pracy do podjęcia przedstawionego tematu jest wiedza i przekonanie, iż dobranie odpowiednio skonstruowanego systemu wynagradzania jest jednym z najistotniejszych elementów, który w sposób bezpośredni rzutuje na postawę pracowników w zakresie efektywności pracy, a także przyczynia się do realizacji wyznaczonych celów, istotnych z punktu widzenia przedsiębiorstwa.
Podmiotem pracy jest przedsiębiorstw usługowo-handlowo-produkcyjne
„Era-Box” w Pruszkowie.

Przedmiotem pracy są procedury i czynniki kształtujące wynagrodzenia
w przedsiębiorstwie usługowo-handlowo-produkcyjnym „Era-Box”.

Celem pracy jest identyfikacja i ocena procesu rozrachunku pracodawcy
z pracownikami z tytułu wynagrodzeń oraz wygenerowanie wiodących czynników, które determinują wielkość wynagrodzeń w przedsiębiorstwie usługowo-handlowo-produkcyjnym „Era-Box”.

Osiągnięcie założonego celu pracy wymagało rozwiązania głównego problemu badawczego.
Jakie czynniki determinują (kształtują) proces rozrachunku pracodawcy
z pracownikiem z tytułu wynagrodzeń przedsiębiorstwie usługowo-handlowo-produkcyjnym „Era-Box”?
Właściwe rozwiązanie wiodącego problemu badawczego wymagało udzielenia odpowiedzi na następujące problemy szczegółowe:
1. Jakie czynniki determinują rozrachunki pracodawcy z pracownikami z tytułu wynagrodzeń?

2. Jakie czynniki wpływają na proces rozrachunku pracodawcy z pracownikami
z tytułu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie usługowo-handlowo-produkcyjnym „Era-Box”?

3. Jakie czynniki są wiodące w kształtowaniu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie usługowo-handlowo-produkcyjnym „Era-Box”?

Proces badań wymagał zweryfikowania następującej hipotezy roboczej: Dobranie najefektywniejszego systemu wynagrodzeń ma bezpośredni wpływ na postawę pracowników oraz realizację strategii przedsiębiorstwa i wobec tego:
Jeżeli przedsiębiorstwo „Era-Box” problematykę polityki wynagradzania będzie traktowało priorytetowo, skupiając się na zbudowaniu systemu wynagrodzeń, który będzie sprzyjał zaangażowaniu pracowników, to w sposób wymierny przełoży się to na wzmocnienie pozycji przedsiębiorstwa.
Osiągnięcie założonego celu pracy oraz rozwiązanie poszczególnych celów badawczych wymagało zastosowania następujących metod badawczych:
1. Metoda analizy, posłużyła do analizy krytycznej literatury przedmiotu oraz analizy systemów wynagradzania.
2. Metoda syntezy, przez przedsiębiorstwo usługowo-handlowo-produkcyjne posłużyła do utworzenia wniosków uzyskanych z analizy literatury przedmiotu,
a także dokumentacji i obowiązujących procedur dotyczących rozrachunków
z tytułu wynagrodzeń.
3. Metoda wywiadu, którą zastosowano do sporządzenia arkusza wywiadu przeprowadzonego z ekspertem – pracownikiem przedsiębiorstwa „Era-Box” zajmującym się obowiązującym systemem rozrachunków w tejże firmie.

Praca składa się z trzech rozdziałów:
Rozdział 1. pt. Identyfikacja czynników determinujących rozrachunki pracodawcyz pracownikami z tytułu wynagrodzeń, który ma charakter teoretyczny, na podstawie dostępnej literatury przedstawiono istotę i treści rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, ich realizację, strukturę a także zasady kształtowania.
Rozdział 2. pt. Ocena czynników wpływających na proces rozrachunku pracodawcy z pracownikiem z tytułu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie usługowo-handlowo-produkcyjnym, który obiektywnie przedstawia i ocenia aktualnie obowiązujący systemu wynagrodzeń w przedsiębiorstwie „Era-Box”.
Rozdział 3. pt. Wiodące czynniki determinujące wybór strategii wynagrodzeń
w przedsiębiorstwie usługowo-handlowo-produkcyjnym, który zawiera propozycje udoskonalenia systemu wynagrodzeń realizowanego przez przedsiębiorstwo
„Era-Box”.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com