Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tytuł
Sposoby motywacji oraz możliwości jej wykorzystania w przedsiębiorstwie
Podtytuł-
Autorzastrzeźony
Liczba stron111
Nazwa Szkoły WyźszejGórnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2004
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-436-zzl
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
SPIS TREŚCI

WSTĘP


ROZDZIAŁ I TEORIA MOTYWACJI
1.1. Podstawowe pojęcia związane z motywacją
1.1.1. Motywowanie – pojęcie, istota i zadania
1.2. Modele motywacji pracowników
1.2.1. Model stosunków współdziałania
1.2.2. Model zasobów ludzkich
1.3. Teorie motywacji
1.4. Koncepcje systemu motywowania w przedsiębiorstwie
1.4.1. Istota motywacji
1.4.2. Koncepcje motywacji
1.5. Tradycyjny model systemu motywowania
1.6. Współczesne koncepcje motywowania
1.7. Nowoczesne koncepcje motywowania

ROZDZIAŁ II MOTYWACJA W STRATEGICZNYM PLANIE PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Cele zarządzania pracownikami
2.2. Główne elementy w strategicznym planie motywowania pracowników
2.2.1. Dobór kadry
2.2.2. Szkolenie i doskonalenie
2.2.3. Motywowanie i wynagradzanie
2.3. Przygotowanie do wdrożenia strategicznego planu zarządzania pracownikami
2.3.1. Udział kierowników liniowych w przygotowaniu planu
2.3.2. Analiza wewnętrzna
2.3.3. Analiza zewnętrzna
2.4. Motywacja ekonomiczna i pozaekonomiczna
2.4.1. Struktura systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie
2.4.2. Podział bodźców stymulujących motywację
2.4.3. Bodźce materialne
2.4.4. Bodźce niematerialne


ROZDZIAŁ III MOTYWACJA W FIRMIE SATIN* Sp. z o.o.
3.1. Charakterystyka badanego zakładu
3.1.1. Historia zakładu
3.1.2. Załoga pracownicza
3.1.3. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa
3.2. Motywowanie poprzez bodźce materialne w badanym przedsiębiorstwie
3.2.1. Składniki, rola i struktura płac w badanym przedsiębiorstwie
3.2.2. Podstawowe warunki i zasady wynagradzania pracowników za pracę
3.2.3. Zasady funkcjonowania premii motywacyjnej
3.2.4. Fundusz prezesa przedsiębiorstwa
3.2.5. Fundusz nagród za efektywną
3.3. Motywowanie poprzez bodźce niematerialne w badanym przedsiębiorstwie
3.3.1. Motywacyjna funkcja awansu, przeszeregowania pracowników w pionie i poziomie
3.3.2. Motywacja do pracy poprzez podnoszenie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych
3.4. Ocena systemu motywacyjnego w firmie Satin*
3.4.1. Cel i struktura ankiety
3.4.2. Opracowanie wyników ankiety

Zakończenie
Bibliografia
Spis załączników
Spis rysunków i tabel
Spis wykresów
Streszczenie


WSTĘP
Inspiracją do wyboru tematu i napisania tej pracy stał się przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi, a zwłaszcza problem związany z motywacją do pracy.
Wg Armstronga zarządzanie zasobami ludzkimi to strategiczna, jednorodna i spójna metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej organizacji - ludźmi, którzy osobistym i zbiorowym wysiłkiem przyczyniają się do realizacji wszystkich założonych przez organizację celów, a tym samym umacniają ich przewagę nad konkurencją . Ostatnie lata przyniosły wzrost zainteresowania zarządzaniem zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach. Dostrzeżono jak ogromny potencjał tkwi w ludziach. Personel stał się strategicznym źródłem osiągania przewagi ekonomicznej.
Motywowanie jest podstawą kierowania. Kierowanie natomiast (w wąskim rozumieniu tego pojęcia) jest to wywoływanie działania kierowanych zgodnego z wolą kierującego. Dlatego też zrozumienie motywacji tego co wywołuje, ukierunkowuje i podtrzymuje zachowania ludzi zawsze było ważne dla kierowników, ponieważ pracują oni z ludźmi i przez ludzi. Jednakże zachowania ludzi są skomplikowane, a niekiedy nieracjonalne. Nie zawsze łatwo jest rozróżnić ich motywacje. Istnieje wiele teorii motywacji. Większość z nich różni się pod względem wskazówek, dotyczących tego, co kierownik powinien robić, aby uzyskać największą efektywność podwładnych. Jednakże większość kierowników osiągających sukces przekonała się w praktyce, że ludzie silnie reagują na pochwały i zachęty wyrażane nie tylko słowami, ale i czynami i że do tego, by poświęcali organizacji największy wysiłek, muszą mieć świadomość powodzenia w pracy. Większość ludzi ma silną automotywację oraz dąży do autonomii i swobody wykonywania swoich zadań na własny sposób. Kierownicy, którzy potrafią znaleźć klucz do wewnętrznej motywacji pracowników, mogą korzystać z ogromnego źródła produktywnej energii.
Celem mojej pracy jest przedstawienie różnych sposobów motywacji pracowników, oraz wykazanie tych form motywowania, które mają obecnie znaczący wpływ na podwyższenie motywacji pracowników, a tym samym na lepsze rezultaty działalności przedsiębiorstw.
Praca składa się z trzech rozdziałów.
Rozdział pierwszy mojej pracy stanowi część teoretyczna opracowana w oparciu o literaturę z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Główne źródło stanowiły takie pozycje jak „Motywacja w pracy” L. Kozioła, „Motywowanie w zarządzaniu” J. Penca, „Kierowanie” J. Stonera, „Potencjał pracy w przedsiębiorstwie” M.Gablety, „Motywowanie w przedsiębiorstwie” Z. Jasińskiego, a także wiele ciekawych artykułów nawiązujących do tematu pracy zaczerpniętych z czasopisma „Personel”. Pierwszy rozdział poświęciłam głównie istocie oraz znaczeniu motywacji. Przedstawiłam różne punkty widzenia znanych teoretyków między innymi Maslova, Herzberga, Vrooma, Adamsa, Skinnera. Rozdział drugi poświęcony jest koncepcji systemu motywowania w przedsiębiorstwie. Zawiera on zagadnienia przestawiające tradycyjne i nowoczesne koncepcje motywowania, oraz przykłady zastosowania i wykorzystania różnych sposobów motywacji, a przede wszystkim zastosowanie najbardziej właściwej. Opisany jest również przebieg i organizacja badań, które przeprowadziłam w badanym przedsiębiorstwie. W rozdziale trzecim zawarty jest materiał empiryczny pochodzący z przeprowadzonych przeze mnie badań. Na wstępie rozdziału zamieściłam krótką charakterystykę firmy SATIN* jako przedsiębiorstwa, w którym przeprowadzone zostały badania. W rozdziale tym dokonano zebrania przedstawionych w rozdziale pierwszym i drugim zagadnień i ich weryfikacji w odniesieniu do tego co znajduje potwierdzenie w praktyce diagnozowanego przedsiębiorstwa. Informacje zawarte w rozdziale trzecim uzyskano metodą badań literaturowych wywiadu swobodnego oraz za pomoc ankiety. W zakończeniu przedstawiłam wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.

SATIN* - nazwa firmy została zmieniona w celu ochrony danych.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com