INNE
Tytuł
Zarządzanie kryzysowe województwa podlaskiego
Podtytuł*
Autorzastrzeźony
Liczba stron123
Nazwa Szkoły WyźszejAkademia Obrony Narodowej
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2006
Cena
199 zł
Nr zamówienia
inne-6
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
SPIS TREŚCI

Wstęp.4

Rozdział I
Charakterystyka województwa7
1.1. Położenie geograficzne.7
1.2. Klimat.9
1.3. Rzeki oraz zbiorniki wodne na terenie województwa podlaskiego.9
1.4. Lasy12
1.5. Przemysł i rolnictwo12
1.6. Transport.18
1.7. Bezpieczeństwo imprez masowych oraz ochrona dóbr kultury województwa podlaskiego 22


Rozdział II
Ocena zagrożeń województwa podlaskiego.34
2.1. Katastrofy naturalne.34
2.2 Awarie techniczne48
2.3. Źródła zagrożeń chemiczno ekologicznych i komunikacyjnych49
2.4. Zagrożenia radiologiczne59
2.5. Zagrożenia militarne59
2.6. Zagrożenia hałasem61


Rozdział III
Zadania wojewódzkich instytucji kryzysowych, służb i straży w zakresie utrzymania bezpieczeństwa62
3.1. Zadania Urzędu Marszałkowskiego i Urzędu Wojewody.62
3.2. Struktura organizacyjna i zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego.65
3.3. Zadania Policji w zakresie utrzymania bezpieczeństwa województwa podlaskiego74
3.4. Zadania Państwowej Straży Pożarnej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa województwa podlaskiego76
3.5. Zadania Straży Granicznej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa województwa podlaskiego77
3.6. Zadania Formacji Obrony Cywilnej w zakresie utrzymania bezpieczeństwa województwa podlaskiego80


Rozdział IV
Organizacja i funkcjonowanie elementów Zarządzania Kryzysowego w województwie podlaskim90
4.1. Podstawy prawne Zarządzania Kryzysowego90
4.2. Działanie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych103
4.3. Praktycznie działanie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w sytuacjach kryzysowych i klęski żywiołowej.109

Zakończenie117
Bibliografia119
Załączniki121

WSTĘP
Obowiązkiem władzy oraz jej aparatu wykonawczego jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego społeczeństwa.
Zamieszkuję w województwie podlaskim, które aktualnie jest wschodnią rubieżą Unii Europejskiej, co pociąga za sobą problem dbałości o bezpieczeństwo (ekologiczne, społeczne bądź kulturowe) oraz ochronę przestrzegania prawa. Na co dzień spotykam się ze zjawiskiem przemieszczania się osób różnych narodowości, transportu międzynarodowego oraz dynamicznego rozwoju różnych gałęzi przemysłu. Województwo podlaskie charakteryzuje się wysokimi walorami ekologicznymi, ciekawą i unikalną przyrodą na skalę światową. Powszechną troską zarówno władz jak i ludności jest dbałość o to by zachować tutejsze dziedzictwo kulturowo przyrodnicze, dbając równocześnie o rozwój gospodarczy regionu. Do realizacji powyższych zadań powołany jest Wydział Zarządzania Kryzysowego, który jest koordynatorem strzeżenia bezpieczeństwa. Mnie zaś interesuje problem zarządzania kryzysowego. Stąd też z powyższą problematyką związane były studia licencjackie, a także studia na Akademii Obrony Narodowej. Zarządzanie kryzysowe odbieram jako zespół czynności łączących w sobie funkcje administrowania oraz dowodzenia.
Prowadząc badania niezbędne do napisania pracy magisterskiej, miałam okazję rozszerzyć swoje zainteresowania i wiedzę związane z obronnością oraz z zasadami sprawnej współpracy takich jednostek jak: Policja, Państwowa Straż Pożarna itp. Moim zdaniem nauczyłam się bardzo ważnej umiejętności postrzegania zagrożenia, opracowywania scenariuszy przeciwdziałaniu zagrożeniom oraz sprawnej organizacji pracy zespołowej. Dużo wyniosłam z ćwiczeń gier decyzyjnych i przekonana jestem, że wiele z tych umiejętności potrafię wykorzystać w życiu oraz w przyszłej pracy zawodowej. Konfrontując wiedzę zdobytą na Akademii Obrony Narodowej z praktyką zarządzania kryzysowego w województwie, uważam, że gdybym podjęła pracę w Wydziale Zarządzania Kryzysowego to jestem dobrze przygotowana do wykonywania zadań zawodowych. Jestem przekonana, że studia na Akademii Obrony Narodowej przygotowały mnie do przyszłej pracy.
Wszyscy pragniemy żyć bezpiecznie. Mnie interesuje profesjonalna strona dbałości o bezpieczeństwo, dlatego też wybrałam temat o zarządzaniu kryzysowym.
Celem pracy jest problem zarządzania kryzysowego w województwie podlaskim w wypadku zaistnienia stanów nadzwyczajnych.
Problem badawczy:
Jak jest (będzie) zorganizowane zarządzanie kryzysowe w województwie podlaskim na wypadek zaistnienia sytuacji nadzwyczajnych?
Z tak sformułowanego celu i problemu badawczego wynikają następujące pytania:
Pytania badawcze:
1. Jak przedstawia się charakterystyka województwa podlaskiego?
2. Jak chronione są imprezy masowe na terenie województwa oraz dobra kultury?
3. Jakie warunki muszą spełniać organizatorzy imprez masowych?
4. Jakie są zagrożenia w województwie podlaskim?
5. Jakie zadania spełnia Wojewoda i Urząd Marszałkowski w ramach kompetencji Zarządzania Kryzysowego na terenie województwa podlaskiego?
6. Jak przedstawia się struktura organizacyjna Wydziału Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku?
7. Jakie są zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego?
8. Jakie są zadania służb w zakresie utrzymania bezpieczeństwa?
9. Jakie są podstawy prawne Zarządzania Kryzysowego?
10. Jak przedstawia się struktura organizacyjna Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w sytuacjach nadzwyczajnych?
11. Jak przedstawia się praktyczne działanie Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego w sytuacjach kryzysowych i klęski żywiołowej?
Tak sformułowany cel i problem badawczy pozwala założyć następującą hipotezę roboczą:
Zorganizowany Zespół Reagowania Kryzysowego w województwie podlaskim trzy lata prowadzi działalność planistyczną, organizacyjną i wykonawczą na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej w województwie podlaskim. Jednak rodzi się szereg problemów natury głównie organizacyjnej i wykonawczej. Do nich należy brak funduszy na wyposażenie Gminnych Centrów Reagowania Kryzysowego w sprzęt informatyczny oraz uruchomienie sieci łączności między zespołami. Do celów powiadamiania i alarmowania na wypadek zaistnienia zdarzenia kryzysowego. Wykonanie tych zamierzeń, spowoduje efektywniejsza pracę wszystkich zespołów kierowania na terenie województwa.
W opracowaniu posłużyłam się analizą literatury źródłowej oraz prowadzeniu wywiadu w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim z Kierownikiem Wojewódzkiego Zespołu Reagowania Kryzysowego. Ponadto metoda dedukcji pozwoliła mi zobrazować istniejące sytuacje zarządzania kryzysowego w województwie jak też wyciągnąć wnioski do usprawnienia procesu zarządzania kryzysowego w województwie podlaskim.
Do napisania pracy magisterskiej posłużyły mi głównie takie pozycje literatury jak:
1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w działaniach na rzecz ochrony dóbr kultury wobec zagrożeń czasu wojny i pokoju.
2. Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 5 maja 1994 r., w sprawie szczegółowych struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej, czasów osiągania gotowości do działania oraz ich zadań i wyposażenia.
3. Akty prawne.
Praca składa się z zagadnień wstępnych, czterech rozdziałów oraz z zakończenia. Rozdział I zawiera charakterystykę województwa podlaskiego oraz ochronę dóbr kultury i bezpieczeństwo imprez masowych województwa. Rozdział II obejmuje ocenę zagrożeń województwa podlaskiego, zaś rozdział III opisuje zadania wojewódzkich instytucji kryzysowych, służb i straży w zakresie utrzymania bezpieczeństwa. Rozdział IV zawiera organizację i funkcjonowanie elementów zarządzania kryzysowego w województwie podlaskim. W zakończeniu zawarłam własną opinię oraz podjęłam próbę oceny funkcjonowania Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego pod kątem praktycznej realizacji zadań postawionych przed tą instytucją. Na końcu podaję spis bibliograficzny, obejmujący pozycje wprost lub pośrednio wykorzystane w pracy.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com