Bezrobocie
Tytuł
Problem bezrobocia w Polsce
Podtytuł*
Autorzastrzeźony
Liczba stron112
Nazwa Szkoły WyźszejAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Rodzaj pracy magisterska
Rok oddania 2006
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-528-b
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
SPIS TREŚCI

Wstęp 5
Rozdział I Podstawowe założenia dotyczące rynku pracy i bezrobocia 7
1. Funkcje, zadania i rodzaje rynku pracy 8
1.1. Pojęcie i funkcja rynku pracy 8
1.2. Segmentacja rynku pracy 9
1.3. Popyt na pracę 10
1.4. Podaż pracy 11
1.5. Równowaga i stany nierównowagi na rynku pracy 12
1.6. Zasoby i strumienie na rynku pracy 14
2. Bezrobocie 16
2.1. Definicje bezrobocia 16
2.2. Rodzaje bezrobocia 20
2.3. Przyczyny bezrobocia 21
Rozdział II Istota i charakter bezrobocia w Polsce 26
1. Przyczyny i skutki bezrobocia w Polsce 27
2. Cechy bezrobocia w Polsce 30
3. Etapy bezrobocia 31
4. Mierniki sytuacji na rynku pracy 33
4.1. Podstawowe mierniki 33
4.2. Mierniki bezrobocia 35
5. Źródła informacji o rynku pracy 36
Rozdział III Poziom i struktura bezrobocia w Polsce w latach 2000-2003 w świetle danych statystycznych 41
1. Bezrobocie rejestrowane 42
2. Stopa bezrobocia 43
3. Bezrobotni według województw 44
4. Struktura bezrobocia według zdobytego wykształcenia w Polsce w tys. 46
5. Struktura bezrobocia według wieku w tys. 48
6. Bezrobotni według stażu pracy 49
7. Bezrobotni według czasu pozostawania bez pracy w tys. 50
8. Bezrobocie na podstawie badania aktywności ekonomicznej ludności 52
8.1.Mężczyźni i kobiety na rynku pracy 52
Rozdział IV Aktywne i pasywne formy walki z bezrobociem 66
1. Sposoby walki z bezrobociem 67
2. Programy rynku pracy 68
2.1. Pośrednictwo pracy 69
2.1.1. Pośrednictwo półotwarte 69
2.1.2. Pośrednictwo otwarte 69
2.1.3. Pośrednictwo szybkie 69
2.1.4. Pośrednictwo pracy na stanowiska wymagające szczególnych predyspozycji psychofizycznych 69
2.1.5. Giełdy pracy 70
2.1.6. Targi pracy 70
2.1.7. Sklepy z pracą 70
2.1.8. Krajowa baza ofert pracy 70
2.2 Poradnictwo zawodowe 70
2.3. Kluby pracy 72
2.4. Inne programy wspierające zatrudnienie 72
2.4.1. Szkolenia 72
2.4.2. Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej 73
2.4.3. Pożyczki udzielane pracodawcom 74
2.4.4. Pożyczki szkoleniowe 74
2.5. Prace interwencyjne 74
2.6. Roboty publiczne 75
2.7. Programy specjalne 75
2.8. Preferencyjne linie kredytowe 77
3. Programy rządowe 80
3.1. Pierwsza praca 80
3.2. Program Zielone miejsca pracy 82
3.3. Program Leonardo da Vinci 84
3.4. Phare 2000 Krajowy System Szkolenia Zawodowego 87
4. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w odniesieniu do długotrwale bezrobotnych 89
4.1. Długotrwale bezrobotni zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych 90
4.2. Długotrwale bezrobotni korzystający z pomocy poradnictwa zawodowego i klubów pracy 93
4.3. Długotrwale bezrobotni uczestniczący w programach specjalnych 96
5. Koszty bezrobocia 98
6. Opinie o braku pracy 103
Zakończenie i wnioski 105
Bibliografia 107
Spis rysunków 109
Spis tabel 109
Spis wykresów 110
Kartogramy 111

WSTĘP
Bezrobocie w Polsce pojawiło się w wyniku transformacji ustrojowo systemowej zapoczątkowanej na przełomie lat 1989 1990. Większość Polaków zjawisko bezrobocia uznało za zupełnie nowe i zaskakujące. Nagle okazało się, że nie każdy, kto chce pracować może znaleźć zatrudnienie. W krajach wysoko rozwiniętych bezrobocie jest klasycznym problemem globalnym. Ponadto doświadczenia tych państw dowodzą, że zjawisko to będzie towarzyszyć nam już na zawsze. Na ogół uważa się, iż jest to jeden z największych problemów, dlatego też walkę z nim podejmują największe ekonomie. Pozostaje więc tylko pytanie, jaka będzie skala bezrobocia i jaką cenę będzie musiało zapłacić społeczeństwo za jego ograniczenie lub minimalizowanie jego skutków. Lata 1929-1933 to okres wielkiego kryzysu ekonomicznego. W obecnym czasie bezrobocie okazało się zjawiskiem masowym, występującym w znacznie większej skali, niż w wymienionym wyżej okresie. Na dzień dzisiejszy jest ono jednym z największych problemów społecznych, gdyż stanowi poważne zagrożenie ekonomiczne. Pod tym względem może być wielkim problemem dla gospodarki, co może doprowadzić do zubożenia ludzkiego. Wszystko to łączy się z brakiem perspektyw życiowych, strachem, frustracją i niemożnością poradzenia sobie w dalszym życiu. Należy pamiętać, że utrata pracy to nie tylko kłopoty finansowe, ale również moralne i psychiczne. Z uwagi na opisywany problem, każde racjonalnie rządzące państwo stara się troszczyć o swoje społeczeństwo poprzez rzetelną i skuteczną walkę z bezrobociem. W tym celu wyjaśnia się jego przyczyny, bada odmiany i opracowuje specjalne programy jego przeciwdziałania. Z powyższych stwierdzeń można łatwo wywnioskować, iż walka z bezrobociem jest bardzo trudnym, długim i żmudnym procesem. Każde państwo musi podjąć się rozwiązania wielu problemów. Jednym z najważniejszych jest zakres instrumentów polityki rynku pracy. Poza tym trzeba również określić skalę wydatków oraz ich podział na poszczególne formy walki z bezrobociem. Celem mojej pracy jest ukazanie skali problemu jakim jest bezrobocie, jego przyczyn, rozmiarów, skutków i sposobów jego przezwyciężania.
Niniejsza praca składa się z trzech części. W rozdziale pierwszym zawarta jest część merytoryczna dotycząca rynku pracy i bezrobocia. Rozdział drugi to ogólna charakterystyka bezrobocia w Polsce, część trzecia zawiera analizę danych statystycznych rynku pracy w latach 2000-2003, natomiast w rozdziale czwartym przedstawiono metody i koszty przeciwdziałania bezrobociu w Polsce. Praca została napisana w oparciu o literaturę z zakresu ekonomii, prawa pracy, materiały zamieszczone w różnych publikacjach oraz dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com