Finanse i controlling
Tytuł
Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie Instalexport S.A.
Podtytuł*
Autorzastrzeźony
Liczba stron66
Nazwa Szkoły WyźszejWyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2006
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-535-fc
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
Spis treści

Wstęp3
1. Cel i zakres pracy3
2. Dane o przedsiębiorstwie4
2.1. Nazwa i siedziba spółki4
2.2. Forma prawna spółki5
2.3. Założyciele i historia prawna spółki.5
3. Organizacja spółki.7
3.1. Rachunkowość spółki.7
3.2. Dane o podmiotach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej spółki.9
4. Opis działalności przedsiębiorstwa Instalexport S.A.9
4.1. Opis działalności.9
4.2. Podstawowe produkty i usługi przedsiębiorstwa Instalexport S.A10
Rozdział I Teoretyczne podstawy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa13
1. Istota i znaczenie analizy ekonomicznej.13
1.1. Pojęcie analizy ekonomicznej i jej miejsce w systemie analiz.13
1.2. Znaczenie i cele analizy finansowej.16
1.3. Rodzaje analiz sporządzanych w przedsiębiorstwie.19
1.4. Techniki badań zjawisk gospodarczych.24
1.5. Formy prezentacji wyników analizy.26
2. Źródła informacji potrzebne do przeprowadzenia analizy finansowej.28
2.1. Źródła informacji28
2.2. Podmioty zobowiązane do badania i ogłaszania swoich sprawozdań finansowych.30
Rozdział II Analiza wskaźnikowa danych bilansu oraz rachunku zysków i strat.31
1. Istota analizy wskaźnikowej.31
1.1. Zakres i zasady analizy wskaźnikowej.31
1.2. Wskaźniki płynności.32
1.3. Wskaźniki wspomagania finansowego.36
1.4. Wskaźniki obrotowości.39
1.5. Wskaźniki rentowności.42
Rozdział III Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa Instalexport S.A.45
1. Bilans i rachunek zysków i strat jako podstawowe sprawozdanie finansowe.45
2. Analiza wskaźnikowa47
2.1. Wskaźniki płynności spółki Instalexport S.A. w latach 2002, 2003.52
2.2. Wskaźniki wspomagania finansowego spółki Instalexport S.A. w latach 2002-2003.54
2.3. Wskaźniki obrotowości spółki Instalexport S.A57
2.4. Wskaźniki rentowności.60
Zakończenie63
Bibliografia.65
Spis tabel.66

Wstęp
1. Cel i zakres pracy
W miarę rozwoju gospodarki rynkowej procesy zarządzania przedsiębiorstwem komplikują się ze względu na znaczną zmienność warunków jego działania oraz wzrastającą konkurencję.
Celem każdej firmy jest przetrwać i osiągnąć zysk z prowadzonej działalności. Wszystkie przedsiębiorstwa, zarówno duże jak i małe, istnieją po to, aby zaspokoić czyjeś potrzeby. Wielkie spółki akcyjne na rynku istnieją po to, aby usatysfakcjonować, w mniejszym lub większym stopniu, krąg udziałowców, natomiast małe firmy mogą istnieć tylko po to aby zapewnić rodzinie właściciela odpowiedni standard życia.
Każda działalność gospodarcza wiąże się z pewnym ryzykiem. Wynika ono z faktu podejmowania decyzji dotyczących przyszłości. Osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, zarówno małym jak i dużym, nie może być nigdy pewna przyszłych wyników swojej działalności. W niektórych przypadkach firmy zaprzestają handlu, gdyż banki i inni kredytodawcy odmawiają pożyczki, lub też dobrowolnie przerywają kontakty z odbiorcami czy zarządzającymi. W innych przypadkach działanie przedsiębiorstwa zostaje przerwane gdyż nie ma ono zdolności do spłaty swojego zadłużenia albo nie będzie jej miało w najbliższej przyszłości.
W tym momencie należałoby zadać sobie pytanie, dlaczego firmy znajdują się w takiej sytuacji? Otóż odpowiedź na to pytanie wydaje się dość prosta. Podstawową przyczyną niepowodzenia przedsiębiorstwa są błędy w zarządzaniu i prowadzeniu firmy. Do podstawowych błędów popełnianych przez podmioty należy zaliczyć przede wszystkim: utrzymanie zbyt dużego kapitału obrotowego lub niewystarczający kapitał obrotowy, za duże zadłużenie, zbyt wysokie dywidendy w przypadku spółek oraz bark środków pieniężnych. Żaden z tych błędów sam w sobie nie jest przyczyną krachu firmy, ale jeśli wystąpi ich kilka jednocześnie, to dają one sygnały o zbliżającym się niebezpieczeństwie. W przeciwieństwie do firm zaniedbanych, firmy odnoszące sukcesy nie popełniają w prowadzeniu interesów wymienionych poprzednio błędów. Mają właściwą stopę zysku, zapewniającą efektywne wykorzystanie majątku.
Kontrolują one koszty i kapitał obrotowy, zagospodarowują większość zysku, a ich pożyczki są na odpowiednim poziomie w stosunku do ryzyka, jakie niesie pożyczanie pieniędzy.

Celem niniejszej pracy jest syntetyczna ocena wyników oraz sytuacji ekonomicznej firmy Instalexport S.A. dokonana za pomocą wybranych grup wskaźników finansowych.
W rozdziale pierwszym niniejszej pracy przedstawiona zostanie teoretyczna podstawa analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, jej istocie oraz miejscu w systemie analiz.
Gospodarka rynkowa jest gospodarką pieniężną, tak więc wszystkie procesy zachodzące w tej gospodarce pozostają pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem pieniądza. Pieniężny charakter gospodarowania dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw. To właśnie pieniądz warunkuje i determinuje jego funkcjonowanie. Analiza ekonomiczno finansowa sporządzana przez przedsiębiorstwo powinna pozwolić z jednej strony na ustalenie, czy dotychczasowa działalność podmiotu dała zamierzone efekty, z drugiej zaś na określenie kierunków i sposobów doskonalenia dalszej działalności.
Trudno wyobrazić sobie podjęcie jakichkolwiek decyzji gospodarczych w przedsiębiorstwie bez wykorzystania informacji dostarczanych przez rachunkowość. Najbardziej syntetycznym źródłem informacji o każdym przedsiębiorstwie są sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe oraz sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych.
Jednym z warunków prawidłowego określenia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jest wyszukanie i ocena relacji pomiędzy różnymi wielkościami finansowymi. W określeniu tego celu pomocna jest analiza wskaźnikowa, która zostanie zaprezentowana w rozdziale drugim.
Sposób wskaźnikowej oceny przedsiębiorstwa zostanie przedstawiony na podstawie danych bilansu i rachunku zysków i strat spółki Instalexport S.A. w rozdziale trzecim niniejszej pracy.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com