Zarządzanie zasobami ludzkimi
Tytuł
Analiza systemu płacowego na podstawie wybranego przedsiębiorstwa
Podtytuł*
Autorzastrzeźony
Liczba stron118
Nazwa Szkoły WyźszejPolitechnika Łódzka, Sieradz
Rodzaj pracy licencjacka
Rok oddania 2006
Cena
199 zł
Nr zamówienia
ekn-761-zzl
Język pracy polski
Zawartość pracy

 
SPIS TREŚCI

WSTĘP


1.WYNAGRODZENIA
1.1.Pojęcie wynagrodzenia
1.2.Płaca a wynagrodzenie
1.3.Prawne uwarunkowania wynagrodzeń
1.3.1.Kodeks Pracy
1.3.2.Regulaminy wynagradzania
1.3.3.Układy zbiorowe pracy
1.4.Formy wynagrodzeń
1.4.1.Forma czasowa
1.4.2.Forma premiowa
1.4.3.Forma akordowa
1.4.4.Forma zadaniowa
1.4.5.Forma prowizyjna
1.4.6.Forma kafeteryjna
1.5.Funkcje wynagrodzeń
1.5.1.Funkcja dochodowa
1.5.2.Funkcja kosztowa
1.5.3.Funkcja motywacyjna
1.5.4.Funkcja społeczna
1.5.5.Funkcja rynkowa


2.KSZTAŁTOWANIE SYSTEMÓW WYNAGRODZEŃ
2.1.System wynagrodzeń
2.2.Zasady budowania efektywnego systemu wynagrodzeń
2.3.Strategia wynagradzania
2.3.1.Czynniki determinujące wybór strategii wynagradzania
2.3.2.Zasady strategii wynagradzania
2.4.Składniki wynagrodzeń
2.4.1. Składniki pakietu wynagrodzenia podstawowego
2.4.2.Składniki pakietu wynagrodzenia zmiennego
2.4.3.Składniki wynagrodzenia wynikające z uregulowań prawnych
2.4.4.Składniki wynagrodzenia wynikające z indywidualnej charakterystyki firmy
2.5.Etapy tworzenia systemu wynagrodzeń
2.5.1.Kształtowanie płacy zasadniczej
2.5.1.1. Analiza pracy i roli
2.5.1.2. Wartościowanie pracy
2.5.1.3. System taryfowy
2.5.1.4. Uwzględnienie kryteriów rynkowych
2.5.2.Kształtowanie wynagrodzenia zmiennego
2.6.Tendencje rozwojowe systemów wynagrodzeń


3.ANALIZA ROZWIĄZAŃ PŁACOWYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA A
3.1.Prezentacja podstawowych informacji na temat przedsiębiorstwa
3.1.1.Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.1.2..Struktura organizacyjna i zatrudnienie
3.2.System wynagradzania stosowany przez przedsiębiorstwo
3.2.1.Kształtowanie płacy zasadniczej w przedsiębiorstwie
3.2.2.Zmienne składniki wynagrodzeń stosowane w przedsiębiorstwie
3.3.Badania ankietowe
3.3.1.Cel i metodyka badań
3.3.2.Analiza społeczno demograficzna badanej próby
3.3.3.System płacowy w ocenie badanych pracowników
3.3.4.Zalecenia wynikające z opracowanych badań


PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA
WYKAZ RYSUNKÓW
WYKAZ TABEL
ZAŁĄCZNIK

WSTĘP
Wynagradzanie pracowników to jeden z centralnych problemów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. O nie słabnącym zainteresowaniu tą tematyką decydują względy zarówno gospodarcze jak i społeczne. Płaca jest bowiem głównym czynnikiem, który sprawia, że pracownicy czują się odpowiednio zmotywowani do efektywnej pracy a dla przedsiębiorstwa najważniejszy jest fakt, by optymalizować wynagrodzenie w taki sposób, żeby uzyskiwać jak najwyższe wyniki finansowe. Nie można jednak przy tym zapominać
o tym, iż wynagrodzenie powinno być różnicowane stosownie do treści pracy i efektów pracy, uregulowań prawnych, oferty rynkowej, wewnętrznych założeń polityki płac firmy oraz jej możliwości finansowych.
Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie i analiza systemu wynagrodzeń funkcjonującego w firmie A oraz jego oceny dokonanej przez pracowników. Praca składa się z trzech wzajemnie uzupełniających się części.
Rozdział pierwszy definiuje wynagrodzenia, przedstawia dokumenty prawne, które warunkują sprawne funkcjonowanie systemów płacowych w przedsiębiorstwie oraz charakteryzuje funkcje pełnione przez wynagrodzenia. Przedstawia analizę porównawczą poziomów, struktury i kosztów wynagrodzeń w różnych krajach Europy. Ukazuje również spektrum form płacowych, jakie mogą zostać wykorzystane przez przedsiębiorstwo.
Rozdział drugi przybliża problem tworzenia systemów wynagrodzeń
w przedsiębiorstwie. Charakteryzuje zarówno etapy procesu tworzenia systemu wynagrodzeń jak i ukazuje nowe kierunki rozwoju wynagrodzeń.
Rozdział trzeci natomiast opisuje rozwiązania płacowe zastosowane
w przedstawionym przedsiębiorstwie oraz zawiera wnioski wynikające z przeprowadzonych badań ankietowych. Ponadto rozdział ten zawiera zalecenia, które należy zastosować by usprawnić system płacowy w przedsiębiorstwie.
Dwa pierwsze rozdziały zawierają treść merytoryczną i zostały napisane na podstawie ogólnodostępnej literatury i wiadomości zamieszczonych w Internecie. W rozdziale empirycznym zostały wykorzystane wewnętrzne dokumenty przedsiębiorstwa takie jak: Regulamin Wynagradzania wraz z załącznikami, Regulamin prowizyjny oraz wyniki własnych badań ankietowych.<< powrót


 Web Design by PolishSEO.com